ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2565

ประกาศ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

1

ตั้งแต่บัดนี้ –

18 ธันวาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Fjsi6LnKoPT1QWP8 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

2

ตั้งแต่บัดนี้ –

24 ธันวาคม 2565

ส่งเอกสารการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้สถาบันฯ

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3) ทางไปรษณีย์

3

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565

ส่ง E-mail

แจ้งนักศึกษา

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั้งในส่วน inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้งสองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักสูตรที่ท่านผ่านการคัดเลือกมาที่ thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป

4

ตั้งแต่วันที่

20 – 23

ธันวาคม 2565

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

และลงทะเบียน

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 02 727 3629
(ในวันและเวลาทำการ)

5

ตั้งแต่วันที่

20 – 24

ธันวาคม 2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.    Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.    Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจากแบบฟอร์มชำระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น)

6.    ชำระผ่านบัตรเครดิต (อ่านรายละเอียดการชำระที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/
document/credit_payment.pdf
)

หมายเหตุ

●      ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

●      ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

●      หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

●      ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)

●      นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ

thThai