รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4/2566)

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
(ครั้งที่ 4)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

-สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 7)

-สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 28)

-สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 27)

-สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 28)

-สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 4)

-สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 24)

-สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 26)

-สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 6)

-สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 5)

การสมัครเข้าศึกษา (ทางออนไลน์เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)

3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน

4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร

5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)

6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)

7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
thThai