เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจ
(นักศึกษาสมทบ)

  • รายละเอียดเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจ
  • หลักฐานในการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบ
  • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
  • กำหนดการเปิดรับสมัคร

เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจสมัครเรียน โดยผู้สมัครสามารถสมัครเลือกเรียนเป็นรายวิชาของคณะที่เปิดสอน เรียกว่า “นักศึกษาภาคสมทบ” การเรียนการสอนนั้นจะเรียนพร้อมกับนักศึกษาปริญญาโทของคณะ ผู้สมัครสามารถสมัครตามวิชาที่เปิดสอนในแต่เทอม และสามารถเก็บหน่วยกิตไว้ใช้ตอนเป็นนักศึกษาจริงได้ (สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ใช้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ได้รับผลการศึกษา)

ติดตามรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่หน้า Link ด้านล่าง หรือ โทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่คณะสถิติประยุกต์ 02-7273036-40 (ในเวลาราชการ) ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาสมทบ
ควรยื่นใบสมัครก่อนวันแรกของการเรียนการสอนหรืออย่างช้าภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

ตารางสอน & รายวิชาที่เปิดสอน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (กองบริการการศึกษา 1 ชุด คณะ 1 ชุด)
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (กองบริการการศึกษา 1 ชุด คณะ 1 ชุด)
3. สำเนาใบปริญญาบัตร ป.ตรี หรือโท 2 ชุด (กองบริการการศึกษา 1 ชุด คณะ 1 ชุด)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาให้ตรงคุณวุฒิ 2 ชุด (กองบริการการศึกษา 1 ชุด คณะ 1 ชุด)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กองบริการการศึกษา 1 รูป คณะ 1 รูป)