โครงสร้างองค์กร

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลัก ดังต่อไปนี้

1. งานวิชาการ
2. งานบริหาร
3. งานวางแผนและพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะสถิติประยกต์ และมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

– หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
– หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

2. กลุ่มงานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

– หน่วยการเงินและและบัญชี
– หน่วยพัสดุ

3. กลุ่มงานการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

– หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
– หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

4. กลุ่มงานนโยบายและแผน แบ่ง ออกเป็น 2 งานหลัก

– หน่วยจัดทำแผนและอัตรากำลัง
– หน่วยประเมินผลและพัฒนาระบบการบริหาร

5. กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

– หน่วยพัฒนาโปรแกรม
– หน่วยบริการและเทคนิค

thThai