แนะนำสายอาชีพยุคดิจิทัล 7 สาขา เรียนต่อโท

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในสายอาชีพยุคดิจิทัล

นิด้าเปิดหลักหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบรับสายอาชีพยุคดิจิทัล เพื่อผลิตบุคลากรตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 โดยมีสาขาที่น่าสนใจดังนี้

(1) วิทยาการข้อมูล (Data Science)

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิทยาการข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องหลังและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสร้าง จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งด้านประเภท ปริมาณ และความเร็วในการเกิดขึ้นของข้อมูล วิชาในสาขาจะให้ความรู้ตั้งแต่ความเป็นมา หลักการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี การใช้งาน และการรักษาความมั่นคงของ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และ Big Data การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ Social Network Analysis โดยเน้นที่เทคนิคด้าน Machine Learning, โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Distributed File System, Hadoop, Parallel Data Processing, MapReduce, HBASE, HIVE, Spark, SQL, Python, R, NLTK เป็นต้น รวมถึงกระบวนการและตัวแบบในการตัดสินใจสำหรับปัญหาในลักษณะต่างๆ นอกจากนั้น วิชาเลือกในสาขาจะเกี่ยวข้องกับการจัดการและการประมวลผลข้อมูลในลักษณะข้อความ (Text Analytics) เช่น เอกสาร เว็บไซต์ Facebook Twitter รวมถึงข้อมูลภาพ เสียง และวิดีโอ การนำข้อมูลหลายลักษณะมาวิเคราะห์ร่วมกัน และการทำความเข้าใจข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษา จะเป็นตำแหน่งงาน ได้แก่ วิศวกรข้อมูล (Data Engineers) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence)

จุดเด่นของสาขาวิชาเอก

 • หลักสูตร Business Analytics and Intelligence (BA&I) ปรับปรุงให้ทันสมัยมากที่สุด โดยพัฒนามาจากหลักสูตร Business Analytics and Research (BA&R) เดิมเพื่อสะท้อนการปฏิบัติในธุรกิจล่าสุดและพรมแดนของความรู้ในด้าน Business Analytics and Intelligence และ Big Data Technology
 • หลักสูตร BA&I เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อบูรณาการความรู้ทางการบริหารธุรกิจ สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ แล้วจึงแปลงสารสนเทศสู่ business intelligence โดยมีเป้าหมายท้ายสุดเพื่อแปรรูป business intelligence ไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) โดยใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีหลักฐาน
 • ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ปัญหาและทางออกของธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล้องจองกับความต้องการของภาคธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำเหมืองข้อมูล machine learning และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • BA&I มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักวิเคราะห์ธุรกิจ นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy)

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ,
 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางธุรกิจ
 • นักสถิติ
 • นักวิจัยตลาด
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • ผู้บริหารภาคธุรกิจ

(3) บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ฯลฯ

(4) ความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการ-ศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

(5) วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (InterActive Media Science, Game Development, Augmented Reality,VR,AR)

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขา InterActive Media science ออกแบบมาเพื่อผลักดัน “บุคลากรโปรแกรมเมอร์” ให้ต่อยอดความรู้ความสามารถสู่อีกระดับของความท้าทาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมหรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปของไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลและยุคของประเทศไทย 4.0 นี้ การเรียนของสาขาจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Computer Science และ Digital Multimedia โดยจะลงลึกในศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านศิลปะเทคโนโลยี : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลอง (Modeling) เพื่อแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อน (Visualization) เพื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) เพื่อสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality) เพื่อสร้างความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้าน Computer graphic และ Computer animation ทั้งแบบ 2D และ 3D มาผนวกกับความรู้ด้านศิลปะ
 • ด้านระบบอัจฉริยะ : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดโต้ตอบกับคนได้ถูกต้องรวดเร็ว (Interactive system) เพื่อสร้างเทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้ใช้รูปแบบใหม่ (New user interface) เพื่อสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะจากการประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Intelligent sensor applications) เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลในรูปภาพหรือวิดีโอ (Image analytics) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) อันรวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด
 • ด้าน User Experience : หมายถึง เทคนิคและขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และ ภายหลังการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ที่จะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและให้ความพึงพอใจสูงสุด โดยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษาผู้ใช้ (User study) เทคนิคตัวต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนการทำงานแบบลีนสตาร์ตอัป (Lean startup) การออกแบบให้ใช้ง่าย (Design for usability) และ จิตวิทยาผู้บริโภค (User psychology)

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

       นักศึกษาที่จบจากสาขานี้ นอกจากความสามารถในฐานะโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงแล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มเติมในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน Interactive media และ Digital multimedia อาทิ

 • Designers and developers of interdisciplinary, interactive and creative technology production
 • Tech-entrepreneur
 • Tech-startup
 • UI/UX designer
 • Game developer
 • Multimedia developer
 • Instructors, lecturers or researchers

(6) การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

การจัดการระบบสารสนเทศ เป็นสาขาที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้งานในองค์การต่าง ๆ ให้ได้คุ้มค่า และส่งเสริมให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ  ดังนั้น นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ เพื่อให้เข้าใจ ลักษณะองค์การ กระบวนการทำงานที่ครอบคลุมพันธกิจ การวัด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การและเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งจะทำให้สามารถระบุระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน  รวมทั้งจะ ต้องสามารถวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  วางแผน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวางแผนการนำ ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ ต้องสามารถวางแผนเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย ของสารสนเทศ ี่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์การ โดยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของ องค์การ และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)  ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากร ทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแข่งขัน ขององค์การ และสามารถตรวจสอบความเข้มแข็ง มั่นคง และ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ (IT Auditing) เช่นกัน

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศ
 • ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
 • ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
 • โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

(7) การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

แนวอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจและปรากฏอยู่ในทุกองค์กรภายใต้ชื่อหน่วยงานที่แตกต่างกันไป นอกเหนือจากตำแหน่งผู้บริหาร นักวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงานโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษายังมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและนักวิเคราะห์/วางแผนในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายกระจายสินค้า ฯลฯ อีกด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง