เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

  1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
  2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
  3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
  4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร
  5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)
  6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)
  7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบด้วยตนเอง

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
  2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่กองคลังและพัสดุ
คำที่เกี่ยวข้อง