วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะสถิติประยุกต์มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ดังนี้

เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศซึ่งมีคุณภาพระดับสากลที่ผลิตองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

คณะสถิติประยุกต์มีพันธกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

2. ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ

นโยบาย

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะสถิติประยุกต์
1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. ผลิตงานวิจัยทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้การอบรม และบริการวิชาการแก่สังคมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ หรือกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านนี้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความสารมารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินทางเลือกบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ [analyze, evaluate]
2. มีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม[apply]
3. มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน