วท.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

(Master of Science Program in Applied Statistics)

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองข้อมูล หรือศึกษาต่อระดับสูง ฯลฯ

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองข้อมูล หรือศึกษาต่อระดับสูง ฯลฯ

วิชาเอก

 1. สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics : STAT)
 2. สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management : ACT)
 3. พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences)
 
 

 

แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

24 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

--

9 หน่วยกิต

วิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้  และ/หรือสอบปากเปล่า

สอบ

สอบ

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

                 เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

          กลุ่มที่ 1    สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก (กรณีภาคปกติ)

                 สพ 4000      พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                        3(3–0–6)

                 ND 4000      Foundation for Graduate Studies                                       

                 ภส 4001      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3(3–0–6)

                 LC 4001      Reading Skills Development in English for Graduate Studies     

                 ภส 4002      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                     3(3–0–6)

                 LC 4002       Integrated English Language Skills Development                   

                 ภส 4011*     การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                3(3–0–6)

                                  สำหรับบัณฑิตศึกษา

                 LC 4011        Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

                 ภส 4012*     การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3(3–0–6)

                 LC 4012      Remedial Integrated English Language Skills Development

                  *กรณีต้องเรียนซ่อมเสริม

          กลุ่มที่ 2    สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก (กรณีภาคพิเศษ เรียนเฉพาะ เสาร์และอาทิตย์)

                 สป 4001      คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์                                  3(3–0–6)

                 AS 4001      Mathematics for Applied Statistics                                     

                 สป 4002      ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์                                 3(3–0–6)

                 AS 4002      English for Applied Statistics

          หมายเหตุ

 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย
 3. วิชา สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์ เป็นวิชาที่เปิดให้สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

 

(2) หมวดวิชาหลัก

                 เป็นกลุ่มวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกเรียนในหมวดนี้ จำนวน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้

                 สป 6001      การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                       3 (3–0–6)

                 AS 6001      Research Design and Inquiry Methods                                

                 สป 6002      การวิเคราะห์เชิงทำนายประยุกต์                                  3 (3–0–6)

                 AS 6002      Applied Predictive Analytics

 

(3) หมวดวิชาเอก

                 เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก2 และแผน ข. ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้

(3.1) สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics)

                 สป 7101      ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                           3 (3–0–6)

                 AS 7101      Theory of Probability and Applications

                 สป 7102      สถิติอนุมาน                                                         3(3–0–6)

                 AS 7102      Statistical Inference                                                        

                 สป 7103      กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล                3(3–0–6)

                 AS 7103      Statistical Graphics and Data Visualization

       สป 7104      การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ         3(3–0–6)

                 AS 7104      Sampling and Survey Data Analysis

                 สป 7105      การพยากรณ์เชิงปริมาณ                                            3(3–0–6)

                 AS 7105      Quantitative Forecasting

                 สป 7106      การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์                         3(3–0–6)

                 AS 7106      Applied Multivariate Data Analysis                                     

                 สป 7107      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์                               3(3–0–6)

                 AS 7107      Applied Categorical Data Analysis                                      

                 สป 7108      การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์                             3(3–0–6)

                 AS 7108      Applied Longitudinal Data Analysis

(3.2) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management)

                 สป 7101      ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                           3 (3–0–6)

                 AS 7101      Theory of Probability and Applications

                 สป 7102      สถิติอนุมาน                                                         3(3–0–6)

                 AS 7102      Statistical Inference                                                                             สป 7201   การบริหารความเสี่ยงองค์การ                                                              3(3–0–6)

       AS 7201      Enterprise Risk Management

                 สป 7202      สถิติสำหรับแบบจำลองความเสี่ยง                                 3(3–0–6)

                 AS 7202      Statistics for Risk Modeling

                 สป 7203      คณิตศาสตร์การเงิน                                                 3(3–0–6)

                 AS 7203      Financial Mathematics

                 สป 7204      คณิตศาสตร์ประกันภัย                                             3(3–0–6)

       AS 7204      Actuarial Mathematics

       สป 7205      ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย              3(3–0–6)

       AS 7205      Credibility Theory and Loss Distributions

       สป 7206      ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย         3(3–0–6)

                 AS 7206      Risk Theory and Actuarial Modeling

(3.3) สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences)

                 สป 7301      ปัญญาเชิงกลยุทธ์                                                   3(3–0–6)

                 AS 7301      Strategic Intelligence

                 สป 7302      การวิเคราะห์สถิติประยุกต์                                         3(3–0–6)

                 AS 7302      Applied Statistical Analysis

                 สป 7303      วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน                                   3(3–0–6)

                 AS 7303      Accounting and Finance Data Sciences

                 สป 7304      วิทยาการข้อมูลการตลาด                                           3(3–0–6)

                 AS 7304      Marketing Data Sciences

                 สป 7305      วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ                                     3(3–0–6)

                 AS 7305      Operations Data Sciences

       สป 7306      วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์                                   3(3–0–6)

                 AS 7306      Human Resources Data Sciences

       สป 7307      วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง                                          3(3–0–6)

                 AS 7307      Risk Data Sciences

                 สป 7103      กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล                3(3–0–6)

                 AS 7103      Statistical Graphics and Data Visualization

         

(4) หมวดวิชาเลือก

                 วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็นวิชารหัส สป 74XX ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่มวิชา และวิชารหัส สป 80XX ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ นักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต

 

          กลุ่มวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการ

                 สป 7401      เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ                                3(3–0–6)

                 AS 7401      Quantitative Techniques for Decision Making

                 สป 7402      การปรับปรุงและจัดการข้อมูล                                      3(3–0–6)

                 AS 7402      Data Wrangling and Cleansing

                 สป 7403      การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์                               3(3–0–6)                   AS 7403   Applied Missing Data Analysis

       สป 7404      ตัวแบบสมการโครงสร้าง                                           3(3–0–6)

                 AS 7404      Structural Equation Modeling

                 สป 7405      ตัวแบบพหุระดับ                                                    3(3–0–6)

                 AS 7405      Multilevel Modeling

          กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

                 สป 7406      หลักการประกันภัย                                                 3(3–0–6)

                 AS 7406      Principles of Insurance

       สป 7407      คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว                                   3(3–0–6)

       AS 7407      Long-Term Actuarial Mathematics

       สป 7408      การวิเคราะห์การอยู่รอด                                            3(3–0–6)

      AS 7408      Survival Analysis

                 สป 7409      บัญชีและการเงินองค์การ                                           3(3–0–6)

                 AS 7409      Accounting and Corporate Finance

                 สป 7410      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                 3(3–0–6)

                 AS 7410      Business Economics

                 สป 7411      การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน                      3(3–0–6)

                 AS 7411      Investment Analysis and Portfolio Management

                 สป 7412      การประเมินผลโครงการ                                            3(3–0–6)

                 AS 7412      Project Evaluation

                 กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง

               สป 8001-8010 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์                          3(3–0–6)

                 AS 8001-8010 Selected Topics in Applied Statistics

 

            นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและการเปิดสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ/สถาบัน

 

(5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

                สป 9000       การค้นคว้าอิสระ                                                 3(0–0–12)

                 AS 9000       Independent Study                                                       

 

(6) หมวดวิทยานิพนธ์

                สป 9004       วิทยานิพนธ์                                                     12 หน่วยกิต

                 AS 9004        Thesis                                                                        

 

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

บัดนี้ - 12 มีนาคม 2565

ข่าวการเปิดรับสมัคร