วท.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

(Master of Science Program in Applied Statistics)

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองข้อมูล หรือศึกษาต่อระดับสูง ฯลฯ

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองข้อมูล หรือศึกษาต่อระดับสูง ฯลฯ

วิชาเอก

 1. สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics : STAT)
 2. สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management : ACT)
 3. พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences)
 
 

 

แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

24 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

--

9 หน่วยกิต

วิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้  และ/หรือสอบปากเปล่า

สอบ

สอบ

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

 • กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก (เฉพาะภาคปกติ)
  • สพ4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
   ND4000 Foundation for Graduate Studies 
  • ภส4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC4002 Integrated English Language Skills Development
  • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC4012 Remedial Integrated English Language Skills Development     
 • กลุ่มที่ 2  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติ
  • สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์
   AS 4002 Mathematics for Applied Statistics
  • สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ
   AS 4002 Database and Statistical Programming
  • สป 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์
   AS 4003 English for Applied Statistics
 • กลุ่มที่ 3 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
  • สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์
   AS 4001 Mathematics for Applied Statistics
  • สป 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์
   AS 4003 English for Applied Statistics

(2) หมวดวิชาหลัก

  • สป6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
   AS6001 Statistical Analysis
  • สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
   AS6002 Statistical Information Technology

(3) หมวดวิชาเอก

 • สาขาวิชาเอกสถิติ(Statistics)
  • สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์
  • AS7101 Theory of Probabilityand Applications
  • สป 7102 สถิติอนุมาน
   AS7102 Statistical Inference
  • สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
   AS 7103 Sampling Techniques
  • สป 7104 แผนแบบการทดลอง
   AS 7104 Experimental Designs
  • สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย
   AS 7105 Regression Analysis
  • สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์
   AS 7106 Applied Multivariate Analysis
  • สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์
   AS 7107 Applied Nonparametric Statistical Analysis
  • สป 7108 การให้คำปรึกษาและนำเสนอทางสถิติ
   AS 7108 Statistical Consultingand Presentation
 • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง(Actuarial Science and RiskManagement)
  • สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์
   AS 7101 Theory of Probabilityand Applications
  • สป 7201 หลักการประกันภัย
   AS 7201 Principle of Insurance
  • สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์
   AS 7202 Applied Statistical Methods
  • สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน
   AS 7203 Financial Mathematics
  • สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ
   AS 7204 Enterprise Risk Management
  • สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น
   AS 7205 Introduction to Actuarial Mathematics
  • สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   AS 7206 Risk Theoryand Actuarial Modeling
  • สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย
   AS 7207 Credibility Theory and Loss Distributions

(4) หมวดวิชาเลือก

 • กลุ่มวิชาสถิติ
  • สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์
   AS 7109 Forecasting Techniques
  • สป 7110 การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ
   AS 7110 Statistical Data Mining
  • สป7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
   AS 7111 Statistical Decision Theory
  • สป 7407 การควบคุมคุณภาพ
   AS 7407 Quality Control
 • กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัย
  • สป7208 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
   AS7208 Life Insurance Mathematics I
  • สป7209 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
   AS7209 Life Insurance Mathematics II
  • สป7210 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1
   AS7210 Casualty Insurance Mathematics I
  • สป 7211  คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2
   AS7211 Casualty Insurance Mathematics II
  • สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด
   AS 7513 Survival Models
  • สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์
   AS 7514 Life Table Techniques and Their Applications
 • กลุ่มวิชาบริหารความเสี่ยงการเงินและการบริหารจัดการ
  • สป7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
   AS7220 Operational Risk Management
  • สป 7221 การเงินองค์การ
   AS 7221 Corporate Finance
  • สป7222 การบริหารการลงทุน
   AS7222 Investment Management
  • สป7223 วิศวกรรมการเงิน
   AS7223 Financial Engineering
  • สป7224 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัยและ การบริหารความเสี่ยง
   AS7224 Economicsfor Actuarial Sciences and Risk Management
  • สป7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์
   AS7225 Strategic Marketing Management
  • สป7226 การจัดการความรู้
   AS7226 Knowledge Management
  • สป7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
   AS7227 Customer Relationship Management
 • กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง
  • สป8701-8710 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์                                   
   AS 8701-8710Selected Topics in Applied Statistics
  • สป 8711-8720การฝึกปฏิบัติทางสถิติประยุกต์
   AS 8711-8720Practicum in Applied Statistics

 

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและการเปิดสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ/สถาบัน

 

 

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ACT

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

1

ค่าหน่วยกิต รวม 48-54 หน่วยกิต (ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท/ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 3,500 บาท)

81,000.00

168,000.00

2

ค่าบำรุงสถาบัน (ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท x 4 ภาค)

(ภาคฤดูร้อน ภาคละ 2,000 บาท  x 2 ภาค)

20,000.00

20,000.00

3

ค่ากิจกรรมพิเศษ

4,000.00

8,000.00

4

ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ (ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท x 6 ภาค)

1,200.00

7,200.00

5

ค่าบริการเทคโนโลยี (ภาคการศึกษาละ 700 บาท x 4 ภาค)

2,800.00

2,800.00

6

ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) (ภาคการศึกษาละ 600 บาท x 4 ภาค)

2,400.00

2,400.00

7

ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ

2,500.00

2,500.00

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

113,900.00

210,900.00

 

 สาขาวิชาเอกสถิติ STAT

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

1

ค่าหน่วยกิต รวม 51-57 หน่วยกิต (ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท/ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 3,500 บาท)

85,500.00

178,500.00

2

ค่าบำรุงสถาบัน (ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท x 5 ภาค)

20,000.00

20,000.00

3

ค่ากิจกรรมพิเศษ

4,000.00

8,000.00

4

ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ (ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท x 5 ภาค)

1,000.00

6,000.00

5

ค่าบริการเทคโนโลยี (ภาคการศึกษาละ 700 บาท x 5 ภาค)

3,500.00

3,500.00

6

ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) (ภาคการศึกษาละ 600 บาท x 5 ภาค)

3,000.00

3,000.00

7

ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ

2,500.00

2,500.00

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

119,500.00

221,500.00

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหากไม่ลงตามแผนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคณะหรือสถาบัน

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

Coming Soon

ข่าวการเปิดรับสมัคร