วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Master of Science Program in Computer Science and Information Systems

การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวืทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรmที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวคณะสถิติประยุกต์ได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ยังสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  รวมทั้งสามารถริเริ่มดำเนินกิจการของตนเองได้ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานที่จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษา จะเป็นตำแหน่งงานทางด้านนักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ  นักวิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อบูรณาการ สื่อปฏิสัมพันธ์ และ สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

หลักสูตรประกอบด้วยสองวิชาเอก ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน  ได้แก่

1.Computer Science  – Deep Technology and Intelligent System ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Big Data Analytics
 • Intelligent Robotics
 • Deep Learning
 • Cognitive Systems
 • Augmented Reality and Virtual Reality

 

2.Information Systems Management : ISM ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Business Process Design
 • Distributed Systems for Information Systems Management
 • Digital Transformation
 • Information Systems Auditing
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Data Mining and Business Intelligence
 • Unstructured Data Analytics
 • Agile Information Systems Development
 • Information Systems Performance Measurement

 

What is Deep Technology?

What is Intelligent System?

หมวดวิชา

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

3 – 15 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

3 – 15 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐาน

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

อย่างน้อย 3 หน่วยกิต

อย่างน้อย 12 หน่วยกิต

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

วิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

--

สอบ

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย
  • คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
   CI 4003 Object Oriented Programming and Data Structures
  • คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4004 Mathematics and Statistics for CSIS
  • คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4005 Foundation of Computing and Information Systems
  • คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
   CI 4006 Structured Data Management and Database Systems
  • คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4007 English for Computer Science and Information Systems

 

 • วิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอก เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก 4 วิชา ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ ได้แก่
  • คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
   CI 6101 Advanced Database Systems
  • คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
   CI 6102 Advanced Computer Networks
  • คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์
   CI 6103 Cloud Computing
  • คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
   CI 6104  Cyber Security and Information Security Management

 

 • หมวดวิชาเอก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอกเรียน 4 วิชา ในสาขาเดียวกัน ตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้

  • เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Deep Technology and Intelligent Systems)

   • คส 7101 ปัญญาประดิษฐ์
    CI  7101 Artificial Intelligence

   • คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
    CI  7102 Machine Learning

   • คส 7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์
    CI 7103 Blockchain: Smart Contracts and Decentralized Applications

   • คส 7104 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    CI  7104 Internet of Things

  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)

   • คส 7201 การออกแบบกระบวนการธุรกิจ
    CI  7201 Business Process Design

   • คส 7202 ระบบแบบกระจายสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
    CI  7202 Distributed Systems for Information Systems Management

   • คส 7203 การแปลงแบบดิจิทัล
    CI  7203 Digital Transformation

   • คส 7204 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
    CI  7204 Information Systems Auditing

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

Coming Soon

ข่าวการเปิดรับสมัคร