วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Master of Science Program in Computer Science and Information Systems

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารองค์การต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันส่งผลให้องค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยบุคลากรตัดสินใจและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางธุรกิจได้ อีกทั้งปัจจุบันในยุคของอินเตอร์เน็ตข้อมูลมีจำนวนมาก การประมวลข้อมูลที่มีจำนวนมากนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำนวนมากในอินเตอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์มีความจำเป็น ในทางตรงข้ามการใช้อินเตอร์เน็ตก็มีประเด็นของความมั่นคงของข้อมูลซึ่งองค์กรต้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้สังคมได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และ การค้นหาองค์ความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทั้งการค้นหาองค์ความรู้จากข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการทำงานขององค์การและหน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะช่วยตอบสนองการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อที่จะทำให้องค์การมีผลการดำเนินงานดีที่สุดและ เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการเลือกเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมด้วย

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย
  • คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
   CI 4003 Object Oriented Programming and Data Structures
  • คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4004 Mathematics and Statistics for CSIS
  • คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4005 Foundation of Computing and Information Systems
  • คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
   CI 4006 Structured Data Management and Database Systems
  • คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   CI 4007 English for Computer Science and Information Systems

 

 • วิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอก เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก 4 วิชา ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ ได้แก่
  • คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
   CI 6101 Advanced Database Systems
  • คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
   CI 6102 Advanced Computer Networks
  • คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์
   CI 6103 Cloud Computing
  • คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
   CI 6104  Cyber Security and Information Security Management

 

 • หมวดวิชาเอก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอกเรียน 4 วิชา ในสาขาเดียวกัน ตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้

  • เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Deep Technology and Intelligent Systems)

   • คส 7101 ปัญญาประดิษฐ์
    CI  7101 Artificial Intelligence

   • คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
    CI  7102 Machine Learning

   • คส 7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์
    CI 7103 Blockchain: Smart Contracts and Decentralized Applications

   • คส 7104 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    CI  7104 Internet of Things

  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)

   • คส 7201 การออกแบบกระบวนการธุรกิจ
    CI  7201 Business Process Design

   • คส 7202 ระบบแบบกระจายสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
    CI  7202 Distributed Systems for Information Systems Management

   • คส 7203 การแปลงแบบดิจิทัล
    CI  7203 Digital Transformation

   • คส 7204 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
    CI  7204 Information Systems Auditing

- N/A -

สมัครเรียนออนไลน์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คำถามที่พบบ่อย