วท.ม. สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology Management (ITM)

การจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยการผสมผสานแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจองค์กร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสายงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ  มีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้ ในลักษณะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะเฉพาะทางของนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการความรู้ความสามารถในการบริหารการพัฒนาเข้ากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม

Expected Learning Outcome

ELO1Team Leadership: Exhibit skills in communication, leadership, and problem solving in a team environment.
ELO2Technical Research Skill: Demonstrate competent research skills, and ability to use the research techniques required in the IT industries.
ELO3Lifelong Learning: Participate in lifelong learning, and keep up-to-date with knowledge of emerging technologies.
ELO4Applying IT: Apply effective and ethical utilization of IT know-how and technical tools in practical organizational situations.
ELO5Need Assessment: Analyze and evaluate problems and develop appropriate IT solutions for an organization.
ELO6Executing strategic with IT: Design and implement IT strategic and tactical plans that integrate and apply all the core areas of IT and business management

แนวอาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ฯลฯ

 

หมวดวิชา

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

--

สอบ

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

รวมไม่น้อยกว่า

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

 • รายวิชา
  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
   • สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
    ND 4000 Foundation for Graduate Studies
   • ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
    LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
   • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
    LC 4002 Integrated English Language Skills Development
   • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
    LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
    ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
    LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
   • บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
    ITM 4003 English for Business Communications
   • บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ
    ITM 4010 Database Systems and Basic Concepts of Business Applications Development
  • หมวดวิชาพื้นฐาน
   • บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
    ITM 5010 Management of Enterprise IT
   • บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
    ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis
 • หมวดวิชาหลัก
  • วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • บทส 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่
    ITM 6010 Data Warehousing and Big Data
   • บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ
    ITM 6020 Computer Networks and Information Security
   • บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ITM 6030 IT Strategic Planning and IT Projects  Management
  • วิชาหลักด้านการบริหาร
   • บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร
    ITM 6040 Managerial Accounting
   • บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ
    ITM 6050 Human Resource Management and Organization Behavior
   • บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล
    ITM 6060 Marketing Management and Digital Marketing
  • หมวดวิชาเลือก
   • บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
    ITM 7000 Information Systems Analysis and Design
   • บทส 7001 การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์
    ITM 7001 Enterprise Computing and Cloud Technologies
   • บทส 7002 การจัดการการเงิน
    ITM 7002 Financial Management
   • บทส 7003 การบริหารการปฏิบัติการ
    ITM 7003 Operations Management
   • บทส 7004  เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
    ITM 7004 Economics for Management
   • บทส 7005 ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติITM 7005 Research Methods and Statistics
   • บทส 7050 ระบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
    ITM 7050Executive Support Systems and Decision Support Systems
   • บทส 7051 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล
    ITM 7051 Big Data Analytics and Data Mining
   • บทส 7052 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
    ITM 7052 Customer Relationship Management
   • บทส 7053 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
    ITM 7053Organizational Performance Measurement
   • บทส 7054  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ITM 7054 ​Information Technology Law
   • บทส 7055 การบริหารความเสี่ยง
    ITM 7055 Enterprise Risk Management
   • บทส 7056 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีITM 7056 Innovation and Technopreneurship
   • บทส 7057 การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
    ITM 7057Advanced Strategic Management of IT
   • บทส 7058 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ ITM 7058 E- Government
   • บทส 7059 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน ITM 7059 Management Accounting and Strategic Cost Management
   • บทส 7060 ปัญญาธุรกิจ
    ITM 7060 Business Intelligence 
   • บทส 7061 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
    ITM 7061 Multimedia Technologies
   • บทส 7062 การจัดการโซ่อุปทาน
    ITM 7062 Supply Chain Management
   • บทส 7063 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
    ITM 7063Strategic Communication for Leadership Development
   • บทส 7064 การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    ITM 7064 Digital Business and e-Commerce Management
   • บทส 8000 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ITM 8000 Seminar in Information Technology Management
   • บทส 8801- 8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศITM 8801- 8809 Selected Topics in Information Technology and Management
  • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
   • บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ        ITM 9000 Independent Study                                                             
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
   • บทส 9004 วิทยานิพนธ์               ITM 9004  Thesis​                                                         

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวการเปิดรับสมัคร