วท.ม. สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน

(Master of Science Program in Smart Logistics and Supply Chain
Management (LSCM))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

Expected Learning Outcome

ELO1Apply ethical, legal, global implications in business decision making
ELO2Demonstrate understanding in business and organization management
ELO3Effectively apply quantitative analysis to logistics management
ELO4Apply research methodology to investigate and solve problems in logistics and supply chain
ELO5Critically evaluate challenges of managing logistics systems
ELO6Develop the core leadership values, or function well on multi-disciplinary, and communicate effectively
ELO7Demonstrate technology and identify software necessary to help making decisions

แนวอาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจและปรากฏอยู่ในทุกองค์กรภายใต้ชื่อหน่วยงานที่แตกต่างกันไป นอกเหนือจากตำแหน่งผู้บริหาร นักวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงานโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษายังมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและนักวิเคราะห์/วางแผนในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายกระจายสินค้า ฯลฯ อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาทางสาขาการโลจิสติกส์ จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต โดยเลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) โดยระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดสอนภาคปกติในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หมวดวิชา

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

--

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์

1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

--

สอบ

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

รวมไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ประกอบด้วย
  • สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
   ND 4000 Foundation for Graduate Studies
  • ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC 4002 Integrated English Language Skills Development
  • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
  • จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
   LM 4001 Mathematics and Statistics for Logistics Management
  • จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
   LM 4002 English for Logistics Management

 

 • หมวดวิชาเลือก
  • จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
   LM 7101 Customer Relationship Management
  • จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
   LM 7102 Supply Chain Risk Management
  • จล 7103 การบริหารโครงการ
   LM 7103 Project Management
  • จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์
   LM 7201
  • จล 7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
   LM 7202 Business Intelligence and Analytics
  • จล 7203 การจัดการรายได้
   LM 7203 Revenue Management
  • จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
   LM 7204 Business Forecasting
  • จล 7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
   LM 7301 International Logistics Management
  • จล 7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์
   LM 7302 Data Envelopment Analysis in Logistics Management
  • จล 7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์
   LM 7303 Activity Based Costing in Logistics Management
  • จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
   LM 7401 Negotiation and Conflict Management
  • จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ
   LM 7402 Qualitative Research in Organizations

 

 • หมวดวิชาพื้นฐาน
  • จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
   LM 5001 Data Analysis and Decision Models
  • จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   LM 5002 Logistics and Supply Chain Management
  • จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
   LM 5003 Management Fundamental for Logistics Personnel
  • จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
   LM 5004 Information Technology for Logistics Management

 

 • หมวดวิชาหลัก
  • จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
   LM 6001 Inventory Management
  • จล 6002 การจัดการคลังสินค้า
   LM 6002 Warehouse Management
  • จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
   LM 6003 Transportation and Distribution Network Management
  • จล 6004 การจัดการโซ่อุปทาน
   Supply Chain Management
 • หมวดวิชาสัมมนาและการศึกษาตามแนวแนะ
  • จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8001 International Seminar in Logistics Management
  • จล 8002 การศึกษาตามแนวแนะ
   LM 8002 Directed Studies
  • จล 8003 การศึกษาตามแนวแนะ
   LM 8003 Directed Studies​
 • หมวดวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
  • จล 8801-8803 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8801-8803 Selected Topics in Logistics Management
  • จล 8804-8806 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8804-8806 Selected Topics in Logistics Management
  • จล 8807-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8807-8809 Selected Topics in Logistics Management

 

 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
  • จล 9000 การค้นคว้าอิสระ
   LM 9000   Independent Study

 

 • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
  • จล 9004    วิทยานิพนธ์
   LM 9004        Thesis

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์