วท.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(Master of Science Program in Logistics Management (LM))

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ประกอบด้วย
  • สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
   ND 4000 Foundation for Graduate Studies
  • ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC 4002 Integrated English Language Skills Development
  • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
   LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  • ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
   LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
  • จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
   LM 4001 Mathematics and Statistics for Logistics Management
  • จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
   LM 4002 English for Logistics Management

 

 • หมวดวิชาเลือก
  • จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
   LM 7101 Customer Relationship Management
  • จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
   LM 7102 Supply Chain Risk Management
  • จล 7103 การบริหารโครงการ
   LM 7103 Project Management
  • จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์
   LM 7201
  • จล 7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
   LM 7202 Business Intelligence and Analytics
  • จล 7203 การจัดการรายได้
   LM 7203 Revenue Management
  • จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
   LM 7204 Business Forecasting
  • จล 7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
   LM 7301 International Logistics Management
  • จล 7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์
   LM 7302 Data Envelopment Analysis in Logistics Management
  • จล 7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์
   LM 7303 Activity Based Costing in Logistics Management
  • จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
   LM 7401 Negotiation and Conflict Management
  • จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ
   LM 7402 Qualitative Research in Organizations

 

 • หมวดวิชาพื้นฐาน
  • จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
   LM 5001 Data Analysis and Decision Models
  • จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   LM 5002 Logistics and Supply Chain Management
  • จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
   LM 5003 Management Fundamental for Logistics Personnel
  • จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
   LM 5004 Information Technology for Logistics Management

 

 • หมวดวิชาหลัก
  • จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
   LM 6001 Inventory Management
  • จล 6002 การจัดการคลังสินค้า
   LM 6002 Warehouse Management
  • จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
   LM 6003 Transportation and Distribution Network Management
  • จล 6004 การจัดการโซ่อุปทาน
   Supply Chain Management
 • หมวดวิชาสัมมนาและการศึกษาตามแนวแนะ
  • จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8001 International Seminar in Logistics Management
  • จล 8002 การศึกษาตามแนวแนะ
   LM 8002 Directed Studies
  • จล 8003 การศึกษาตามแนวแนะ
   LM 8003 Directed Studies​
 • หมวดวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
  • จล 8801-8803 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8801-8803 Selected Topics in Logistics Management
  • จล 8804-8806 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8804-8806 Selected Topics in Logistics Management
  • จล 8807-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
   LM 8807-8809 Selected Topics in Logistics Management

 

 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
  • จล 9000 การค้นคว้าอิสระ
   LM 9000   Independent Study

 

 • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
  • จล 9004    วิทยานิพนธ์
   LM 9004        Thesis

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหากไม่ลงตามแผนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคณะหรือสถาบัน

สมัครเรียนออนไลน์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คำถามที่พบบ่อย