ผู้บริหาร

คณบดี

อาจารย์ ดร ศิวิกา ดุษฎีโหนด

คณบดี , อาจารย์ประจำ หลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office คณบดี : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3551
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : siwiga@as.nida.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำ หลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3055
Phone ห้องรองคณบดีฝ่่ายบริหาร : (+66) 027273033
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sarawut@as.nida.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3031
Phone ห้องรองคณบดีฝ่่ายวางแผนและพัฒนา : (+66) 02727-3048
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : wanrudee@as.nida.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่่ายวิชาการ ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3076
Phone ห้องรองคณบดีฝ่่ายวิชาการ : (+66) 02727-3032
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : patrawadee@as.nida.ac.th

thThai