ผลงานค้นคว้าอิสระนักศึกษา

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • นางสาวสุภาวรรณ เปรมชื่น, “อิทธิพลของความคาดหวังในชีวิต ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิต โดยมีภาระความรับผิดชอบเป็นตัวแปรส่งผ่านของกลุ่มแซนด์วิช เจเนอเรชั่น (Sandwich Generation)”, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560
 • นายโกวิทย์ ประดิษฐ์ผล, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย”, วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา, “ภูมิภาคนิยม พฤติกรรมนิยมการเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง: การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่”, การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560

 • นางสาวธัญพรรษ แพนสกุล, “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 7 เล่มที่/ฉบับที่ 1
 • นางสาวณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์, “The Study of the Skills to Evaluate Reliable Online Information of Youth Aged 12-17 in Bangkok and Vicinities”, Proceeding ICIT 2017 Proceedings of the 2017 International Conference on Information Technology Pages 190-194
 •  

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • Mr.Theerapol Limsatta, “USING CONCEPTUAL SPACE AND CULTURAL EVOLUTION IN LANGUAGE GAME”, Journal of ICT Research and Applications ปีที่ 10 เล่มที่ 3 หน้าที่ 261-276
 • นายวีระเทพ ชลาดี, “THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT PROCESS IN SAP SYSTEM BY ADAPTING CMMI STANDARDS IN CASE STUDY OF THE MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS” , Global Conference on Information Technology and Multimedia Information Technology & Multimedia for the Future”, Koperasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor สถานที่จัด Adya Hotel Langkawi, Kedah,Malaysia

 • Miss Chantha Wongoutong, “”AN APPLICATION OF NELDER-MEAD ALGORITHM IN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY: CCD”, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association ปีที่ 6 เล่มที่ 1 กรกฎาคม 2560
 • Miss Murati Somboon, “COMBINED OVERBOOKING AND SEAT INVENTORY CONTROL FOR TWO-CLASS REVENUE MANAGEMENT MODEL”, Songklanakarin Journal of Science and Technology ปีที่ 38 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน 2016 หน้าที่ 657-665
 • Mr.Pawat Paksaranuwat, “COMPUTING RUIN PROBABILITY AND MINIMUM INITIAL CAPITAL BY SIMULATION”, Songklanakarin Journal of Science and Technology ปีที่ 39 เล่มที่ 4
 • MissWannaporn Junthopas, “CORRECTED SCORE ESTIMATORS IN LINEAR MULTIVARIATE MULTIPLE REGRESSION MODELS WITH HETEROSCEDASTIC MEASUREMENT ERRORS”, Songklanakarin Journal of Science and Technology ปีที่ 40 เล่มที่ 5
 •