ปริญญาโท

สถิติประยุกต์ (AS)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS)

การจัดการโลจิสติกส์ (LM)

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)

การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity)