ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  • ภาพรวมหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • รายละเอียดวิชา
  • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
  • เล่มหลักสูตร
  • Website
  • Facebook

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศก็พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า รวมทั้งเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย สภาวการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน อาทิเช่น ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุกๆด้าน ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อหนึ่งเป็น ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ มีทักษะทางปัญญา สามารถพัฒนาความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่หลักสูตรนำมาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ (1) ประชากรไทยมีการศึกษาสูงขึ้น และ (2) สังคมไทยกำลังย่างก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เนื่องมาจากคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีบุตรน้อยลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาคนควรมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ให้สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลิตองค์ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนอยู่ในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร

(1) Remedial Courses

Students in Plan 1.1 and 2.1 are subjected to take remedial course in English as non credit in following courses;

LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development 3(3-0-6)

LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 3(3-0-6)

Remark

  1. 1. The condition on exemption in remedial courses is in accordance with the announcement of the school / the institute except the condition on exemption in remedial courses in English which is in accordance with the condition of the curriculum of English course for graduate students.
  2. 2. In case of any change / improvement of the curriculum of English courses for graduate students, the conditions of remedial courses in English must change accordingly.

(2) Core Course

Students in Plan 2.1of each major must enroll in the core course for 3 credits as follows;

AS 6050 Research Methodology 3(3-0-6)

(3) Major Courses

Students of Plan 2.1 in each major must enroll in major courses for 12 credits as follows;

Major Courses in Statistics

AS 7150 Mathematical Methods for Statistics 3(3-0-6)

AS 7151 Foundations of Probability 3(3-0-6)

AS 7152 Advanced Statistical Inference I 3(3-0-6)

AS 7153 Linear Models 3(3-0-6)

Major Courses in Actuarial Science and Quantitative Risk Management

AS 7250 Theory of Actuarial Mathematics 3(3-0-6)

AS 7251 Advanced Loss Distribution and Modeling 3(3-0-6)

AS 7252 Advanced Quantitive Risk Management Analytics 3(3-0-6)

AS 7253 Statistical Modeling in Finance, Actuarial Sciences, 3(3-0-6)

and Risk Management

Major Courses in Business Analytics and Intelligence

AS 7350 Marketing Models 3(3-0-6)

AS 7351 Predictive Modeling in Finance 3(3-0-6)

AS 7352 Business Information Visualization 3(3-0-6)

AS 7353 Advanced Big Data Management 3(3-0-6)

Major Courses in Industrial Statistics, Operations Research, and Logistic Systems

AS 7450 Advanced Transportation Modeling 3(3-0-6)

AS 7451 Logistics Systems Analysis 3(3-0-6)

AS 7452 Stochastic Processes & Reliability Models 3(3-0-6)

AS 7453 Optimization and Applied Operations Research Models 3(3-0-6)

Major Courses in Population and Policy Research Methods for Development

AS 7550 Life Table and Projection Techniques for Population 3(3-0-6)

and Policy Research

AS 7551 Population and Development I 3(3-0-6)

AS 7552 Thoeries and Models for Project/Program Evaluation 3(3-0-6)

AS 7553 Advanced Poll and Public Opinion Survey Methodology 3(3-0-6)

(4) Elective Courses

Students of Plan 2.1 in each major must enroll in elective course for 9 credits as follows;

Elective Courses in Statistics

AS 7161 Advanced Statistical Inference II 3(3-0-6)

AS 7162 Computer Intensive Statistics 3(3-0-6)

AS 7163 Theory of Multivariate Statistics 3(3-0-6)

AS 7164 Theory of Nonparametric Statistics 3(3-0-6)

AS 7165 Applied Time Series Analysis 3(3-0-6)

AS 7166 Statistical Computing 3(3-0-6)

AS 7167 Bayesian Analysis 3(3-0-6)

AS 7168 Categorical Data Analysis 3(3-0-6)

AS 7169 Survival Analysis 3(3-0-6)

AS 7170 Simulation and Monte Carlo Techniques 3(3-0-6)

AS 7171 Sampling Theory 3(3-0-6)

AS 7172 Advanced Experimental Designs 3(3-0-6)

Elective Courses in Actuarial Science and Quantitative Risk Management

AS 7261 Advanced non-Life Insurance Mathematics 3(3-0-6)

AS 7262 Advanced Life Insurance Mathematics 3(3-0-6)

AS 7263 Quantitative Equity Portfolio Management 3(3-0-6)

AS 7264 Advanced Risk Theory 3(3-0-6)

AS 7265 Simulation Methods and Stochastic Process for Finance, 3(3-0-6)

Actuarial Sciences and Risk Management

AS 7266 Financial Time Series Analysis 3(3-0-6)

Elective Courses in Business Analytics and Intelligence

AS 7361 Modeling Techniques in Marketing Decision 3(3-0-6)

AS 7362 Advanced Analytics and Data Mining Applications 3(3-0-6)

AS 7363 Advanced Human Resource Analytics 3(3-0-6)

AS 7364 Advanced Customer Relationship Management Analytics 3(3-0-6)

AS 7365 Theories and Practices in Social Network and Media Analysis 3(3-0-6)

AS 7366 Theories and Practices in Spatial Data Analysis 3(3-0-6)

AS 7552 Thoeries and Models for Project/Program Evaluation 3(3-0-6)

AS 7553 Advanced Poll and Public Opinion Survey Methodology 3(3-0-6)

AS 7567 Policy Formulation and Futuristic Research Methods 3(3-0-6)

AS 7568 Theories and Practices in System Dynamic Simulation 3(3-0-6)

AS 7569 Qualitative Methods for Policy Research 3(3-0-6)

AS 7370 Meta-Analysis for Applied Research 3(3-0-6)

Elective Courses in Industrial Statistics, Operations Research, and Logistic Systems

AS 7461 Stochastic Process I 3(3-0-6)

AS 7462 Stochastic Process II 3(3-0-6)

AS 7463 Mathematical Programming 3(3-0-6)

AS 7464 Integer Programming 3(3-0-6)

AS 7465 Nonlinear Programming 3(3-0-6)

AS 7466 Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)

AS 7467 Advanced Logistics Management 3(3-0-6)

AS 7468 Network Flows 3(3-0-6)

AS 7469 Inventory Theory 3(3-0-6)

AS 7470 Production Planning and Scheduling 3(3-0-6)

Elective Courses in Population and Policy Research Methods for Development

AS 7561 Population and Development II 3(3-0-6)

AS 7562 Theories and Practices in Project Analysis and Feasibility Study 3(3-0-6)

AS 7563 Human Resource Planning and Assessment 3(3-0-6)

AS 7564 Aging Society 3(3-0-6)

AS 7565 Feminism and Development 3(3-0-6)

AS 7566 International Migration and Development 3(3-0-6)

AS 7567 Policy Formulation and Futuristic Research Methods 3(3-0-6)

AS 7568 Theories and Practices in System Dynamic Simulation 3(3-0-6)

AS 7569 Qualitative Methods for Policy Research 3(3-0-6)

AS 7570 Meta-Analysis for Applied Research 3(3-0-6)

AS 7351 Predictive Modeling in Finance 3(3-0-6)

AS 7364 Advanced Customer Relationship Management Analytics 3(3-0-6)

Selected Topics in Applied Statistics Courses

AS 8001 Seminar in Statistics 3(0-6-6)

AS 8002 Seminar in Actuarial Science and Quantitative 3(0-6-6)

Risk Management

AS 8003 Seminar in Business Analytics and Intelligence 3(0-6-6)

AS 8004 Seminar in Industrial Statistics, Operations Research, 3(0-6-6)

and Logistic Systems

AS 8005 Seminar in Population and Policy Research Methods 3(0-6-6)

for Development

AS 8801-8820 Selected Topics in Applied Statistics 3(0-6-6)

Remark

(1) The Elective courses also include other graduate courses offered by the school or others in NIDA (To register for these courses, students must receive approvals from his/her advisor)

(2) Courses opened in each semester will be selected by the school and the institute.

Independent Study

(1) AS 9000 Independent Study 3(0-0-12)

Dissertation

(1) AS 9900 Dissertation 36/48 Credits

- N/A -

- N/A -

สมัครเรียนออนไลน์

https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คำถามที่พบบ่อย