ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ National Chengchi University (NCCU)สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)2022

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ National Chengchi University (NCCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับช่วง Spring 2022 ณ NCCU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมี 2 กรณี

1. หนึ่งภาคการศึกษา (เรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

2.  หนึ่งปีี (เรียนวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มกราคม 2567)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อตกลงที่ระบุในบันทึกความเข้าใจ (MOU) คือ 2 คน
(กรณีเรียนคนละ 1 เทอม ทั้งนี้หากประสงค์จะเรียน 1 ปีีทาง NCCU สามารถรับนักศึกษาได้เพียง 1 คน) โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 1 คอร์สเป็นอย่างน้อย 9 – 18 หน่วยกิต

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงาน NCCU ประจำประเทศไทย
OIC website: oic.nccu.edu.tw/
 
หรือกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เบอร์โทรศัพท์: 02-727-3327
คำที่เกี่ยวข้อง