ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อขอเชิญชวนส่งผลงาน
เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของสถาบัน ประจำปีีงบประมาณ2565

***** ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ******

– ลงทะเบียนส่งผลงานทางได้ที่ http://conference.nida.ac.th/

– เข้าสู่เมนู “Registrations” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (ขยายเวลาถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2565)
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นำเสนอผ่านโปรแกรม zoom ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 65

– สามารถสงผลงานผานทางระบบ Online ไดที่
http://conference.nida.ac.th

– ผลงานที่ได้รับรางวัล Top Paper Award จะได้ระบใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท/เรื่อง และได้รับการเผยแพร่ใน NIDA Development Journal, NIDA Case Research Journal 

– ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล  โทร 02-727-3300 หรือ 088-454-1765

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และอัพเดตข่าวขยายเวลา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

คำที่เกี่ยวข้อง