ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกในเทอม 2/2564

ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2564

Applicants Eligible for Interview Examination Admission Doctor of Philosophy Program in Business Analytics and Data Science (International Program)
2 nd Semester of Academic Year 2021
คำที่เกี่ยวข้อง