ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2563

(ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)