ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2564

(ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)