ทุนการศึกษา

ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA)

ทุนช่วยเหลือการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยจ่ายทุนละ 8,000 บาท นักศึกษาผู้ขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะขอรับทุน
 2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 3. มีความเต็มใจและสามารถช่วยงานสอนของอาจารย์ในคณะสถิติประยุกต์ โดยทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร นักศึกษาผู้ขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
 2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 3. หากมิใช่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และ/หรือ
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ โดยทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาที่ทำวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้
  1. ผู้รับทุนต้องศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
  2. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความผลงานวิจัยและการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ โดยมีเงือนไขการรับทุน ดังนี้
  1. เมื่อบทความของผู้รับทุนได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
รางวัลเรียนดี

รางวัลเรียนดีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งขวนขวายให้ผลการศึกษาของตนดี ให้จัดทำเป็นใบประกาศเกียรติคุณตามแบบ
ที่คณะกรรมการกำหนด นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโทที่ได้เรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคและในแต่ะลภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
 2. มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบ 24 หน่วยกิต ตามความใน (1) คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษาแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานินพธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์จนถึงวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง ประเภทของทุน จำแนกตามระดับของวิทยานิพนธ์เป็น 2 ประเภท คือ
  1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
ทุนบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการประกันภัย ภาคปกติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (2 ปี) จำนวนทุนละ 75,000 บาท นักศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
 2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติดี
ทุนราชกรีฑาสโมสร

โดยผู้ขอรับทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

การขอรับทุนในปีแรก

 1. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
 2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ซึ่งมาจากหน่วยกิตสะสม
  ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต)
 3. มีความประพฤติดี
 4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

การขอรับทุนต่อเนื่องในปีที่สอง

 1. เป็นผู้ขอรับทุนตาม ข้อ 1 ที่มีการเลือกสาขาวิชาเอกในปีที่ 2 ตรงกับสาขาวิชาเอกที่ได้เลือกในปีแรกเมื่อขอรับทุนการศึกษา
 2. ผู้ขอรับทุนต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนสมาคมประกันชีวิตไทย

1. รางวัลหลักสูตร Associates of Society of Actuaries (ASA) มีวัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยพัฒนาความรู้เพิ่มเติม
 • ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการสอบของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา

จำนวนเงินรางวัล

 • รางวัลละ 7,000 บาท สำหรับผู้สอบหลักสูตร ASA Course 1 และ Course 2

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทขณะที่สอบผ่าน
 • สอบผ่านวิชา Course 1 และ Course 2 ได้เกรดไม่น้อยกว่า 6
 • นักศึกษาได้รับรางวัลประจำปีการศึกษาเดียวกัน (1 ทุน/รางวัล ต่อ 1 คน อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. ทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาสาขาประกันชีวิตที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาและหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) ไม่ต่ำกว่า 3.30
 • มีความประพฤติดี
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการประกันภัย ภาคปกติ
 • จำนวนทุนการศึกษา
 • ทุนละ 10,000 บาท
ทุนส่งเสริมการศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษให้เข้าศึกษาต่อในสถาบัน

ป.โท แบ่งเป็นสามประเภท
ป.เอก แบ่งเป็นสามประเภท

รายละเอียดดูได้ที่หน้าทุนการศึกษา ของ กองบริการการศึกษา

สามารถสมัครมากกว่าหนึ่งประเภทได้