ทุนการศึกษา

ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA)

ทุนช่วยเหลือการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยจ่ายทุนละ 8,000 บาท นักศึกษาผู้ขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะขอรับทุน
 2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 3. มีความเต็มใจและสามารถช่วยงานสอนของอาจารย์ในคณะสถิติประยุกต์ โดยทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร นักศึกษาผู้ขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
 2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 3. หากมิใช่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และ/หรือ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ โดยทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาที่ทำวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้
  1. ผู้รับทุนต้องศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
  2. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความผลงานวิจัยและการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ โดยมีเงือนไขการรับทุน ดังนี้
  1. เมื่อบทความของผู้รับทุนได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
รางวัลเรียนดี

รางวัลเรียนดีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งขวนขวายให้ผลการศึกษาของตนดี ให้จัดทำเป็นใบประกาศเกียรติคุณตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโทที่ได้เรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคและในแต่ะลภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
 2. มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบ 24 หน่วยกิต ตามความใน (1) คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษาแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานินพธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์จนถึงวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง ประเภทของทุน จำแนกตามระดับของวิทยานิพนธ์เป็น 2 ประเภท คือ
  1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
ทุนบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการประกันภัย ภาคปกติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (2 ปี) จำนวนทุนละ 75,000 บาท นักศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
 2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติดี
ทุนสมาคมประกันชีวิตไทย

1.1 รางวัลหลักสูตร Associates of Society of Actuaries (ASA)

วัตถุประสงค์
   1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย พัฒนาความรู้เพิ่มเติม
   2. ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการสอบของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา

จำนวนรางวัล
   1. รางวัลละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่สอบหลักสูตรของ Associates of Society of Actuaries (ASA) COURSE 1
   2. รางวัลละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่สอบหลักสูตรของ Associates of Society of Actuaries (ASA) COURSE 2

วิชาที่มีสิทธิได้รับรางวัล
   1. วิชา Course 1 และ Course 2
   2. สมาคมฯ อาจจะพิจารณาให้รางวัล ASA แก่วิชาอื่นด้วยถ้ามีจำนวนรางวัลเหลือจากวิชา Course 1 และ Course 2

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
   1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ขณะที่สอบผ่าน
   2. สอบผ่านวิชา Course 1 และ Course 2 หรือวิชาอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาให้รางวัล (ได้เกรดไม่น้อยกว่า 6)
   3. นิสิต นักศึกษา ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา หรือรางวัลการศึกษา หรือรางวัลหลักสูตร ASA Course อื่นใดของสมาคม ณ ประจำปีการศึกษาเดียวกัน (1 ทุน / รางวัล ต่อ 1 คน อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ :
   1. จำกัดจำนวนรางวัล 42 รางวัล โดยจะนำรายชื่อนิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบันมารวมกันและจะคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่สอบได้เกรดสูงสุดก่อนเรียงลำดับจนครบ 42 รางวัล
   2. นิสิต นักศึกษา 1 คน มีสิทธิได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
   3. ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อแล้ว สมาคมฯ จะพิจารณาและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายหลัง
   4. ผลการพิจารณาของสมาคมประกันชีวิตไทยถือเป็นที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=27&cname=&cno=121

1.2. ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

   1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   2. เชิดชูเกียรติ นิสิต นักศึกษา สาขาประกันชีวิตที่มีผลการเรียนดี
   3. สนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้มข้น

มหาวิทยาลัยที่มี สิทธิได้รับทุนการศึกษา

   1. มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก
   2. มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน ในวิชาประกันภัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และเป็นวิชาประกันชีวิต หรือคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   3. ระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ภาคปกติ)
   4. คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ว่าเข้าข่ายที่จะได้รับทุนหรือไม่

จำนวนทุนการศึกษา

   1. ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   2. การจัดสรรจำนวนทุนให้แต่ละมหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากจำนวนหน่วยกิตวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีการ เรียนการสอน และจำนวนนิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาหรือวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัย
   3. คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนตามแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ

หลักเกณฑ์การคัด เลือกนิสิต-นักศึกษา

   1. นิสิต นักศึกษา ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   * ปริญญาโท
   – มีผลการเรียนเฉลี่ย (อย่างน้อย 2 เทอม และหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) ไม่ต่ำกว่า 3.30
   – นิสิต นักศึกษาที่กำลังทำงานให้กับบริษัทประกันชีวิต มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาก็ต่อเมื่อไม่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทประกัน ชีวิตใด ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ๆ
   * มีความประพฤติดีงาม ไม่มีประวัติในการลงโทษร้ายแรง ภาคทัณฑ์ หรือปฏิบัติในทางเสื่อมเสียใด ๆ
   2. ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ข้างต้น
   3. สมาคมฯ จะพิจารณาและแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในภายหลัง
   4. นิสิต นักศึกษาที่จะได้รับทุนจะพิจารณาจาก ผลการเรียนปีต่อปี (ไม่ใช่ทุนการศึกษาผูกพันต่อเนื่อง)
   5. ผลการพิจารณาของสมาคมประกันชีวิตไทยถือเป็นที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=27&cname=&cno=123

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับภาคปกติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษให้เข้าศึกษาต่อในสถาบัน

ป.โท แบ่งเป็นสามประเภท
ป.เอก แบ่งเป็นสามประเภท

รายละเอียดดูได้ที่หน้าทุนการศึกษา ของ กองบริการการศึกษา

สามารถสมัครมากกว่าหนึ่งประเภทได้

thThai