ทุนการศึกษา “จิรกิติ”

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยคณะสถิติประยุกต์ให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุน “จิรกิติ”

 

 

ขั้นตอนการสมัคร (สำหรับผู้สมัครปีีการศึกษา 1/2567)

1. นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์กองบริการก่อน

  อ่านประกาศรับสมัครและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บกองบริการได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนจิรกิติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

thThai