ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

คณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษา และบุคลากร อาทิ

คณะสถิติประยุกต์ (นิด้า) ’ ร่วมกับ ‘มหาวิทยาลัยฮันยาง’ เกาหลีใต้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 26 จัดโดย International ITAM Society (IITAMS) ภายใต้หัวข้อ “Coming of the Intensely-Networked Cyber-Physical Meta-Universe” 

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดี คณะสถิติประยุกต์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับและร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “26th International Conference on IT Applications and Management” ภายใต้หัวข้อ “Coming of the Intensely-Networked Cyber-Physical Meta-Universe” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี Professor Nam Jae Cho ประธานคณะกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ITAM นำคณะผู้จัดประชุม ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ‘นิด้า’ ประเทศไทย และ ‘มหาวิทยาลัยฮันยาง’ ประเทศเกาหลีใต้

 ในโอกาสนี้ ได้พาคณะผู้จัดการประชุม เยี่ยมชม NIDA Smart Logistics Center ณ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง GS@S Smart Lab ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน นำบรรยายดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ ในการนำเยี่ยมชม NIDA Smart Compact City (NIDA S2C°) ณ ชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี

          สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “26th International Conference on IT Applications and Management” โดย International ITAM Society (IITAMS) เป็นเวทีระหว่างประเทศที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าในการวิจัย โดยในครั้งนี้จัดประชุมขึ้นภายใต้หัวข้อ “Coming of the Intensely-Networked Cyber-Physical Meta-Universe” ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการทำงาน ด้านชีวิต และด้านธุรกิจ

          โดยมีหัวข้อการวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่น่าสนใจ อาทิ Digital Transformation of Industries, Data Strategies and Data-driven Innovations,  Virtual International Collaboration, Meta-verse and Hyper Connectivity, Management of Intelligence Technology, ESG Business Sustainability and Environmental Resilience ฯลฯ

thThai