ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

คณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษา และบุคลากร อาทิ

ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ KAIST ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2009
ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2012
ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ บริษัท International Services&Alliances .Co.Ltd.
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2013