อาจารย์ประจำคณะ
สถิติประยุกต์

รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

รศ.ดร.โอม ศรนิล

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

ผศ.ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

รศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี

ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพชร

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

ผศ.ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์