ขอเชิญร่วมกิจกรรม What If ep.1

เชิญร่วมกิจกรรม What If ep.1
(โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีี พ.ศ. 2565)

ด้วยกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม What If ep.1

ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีีงบปีประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตอบคำถามจาก
ค่านิยมร่วมด้านองค์กรคุณธรรม 3 ประการ คือ

  1. ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability)
  3. จิตสาธารณะ (Public Mind)

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของสถาบัน สามารถร่วมกิจกรรมโดย
การ Scan QR Code และ log in โดยใช้อิเมล @nida.ac.th เพื่อตอบคำถามผ่าน MS Form 

ระหว่างวันที่
5-20 พฤษภาคม 2565

และสามารถติดตามกิจกรรมได้จาก Facebook
Page: NIDA HRM Division

คำที่เกี่ยวข้อง