การรับสมัคร

ปริญญาโทภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน
2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะสาขาที่ยังไม่หมดอายุ และได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

การคัดเลือก

คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณ์มาพิจารณาด้วยก็ได้ นอกจากนี้ จํานวนที่สถาบันจะรับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญยังขึ้นอยู่กับความสามารถที่แต่ละคณะจะรับได้ การที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ้วนทุกวิชา ตามที่สถาบันกําหนด มิได้หมายความว่าผู้นั้นจะต้องได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ และเข้าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้น

จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้ผู้สมัครติดตามสอบถามรายละเอียด ได้ที่คณะโดยตรงต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบข้อเขียนก่อน โดยรายละเอียดการสมัครสอบข้อเขียน
 2. สมัครสอบสัมภาษณ์
  1. ชั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
   1. เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
   2. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
   3. เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
   4. เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต้องการ
   5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
   6. ยืนยันการสมัคร
   7. พิมพ์ใบแจ้งหนี้
   8. ชําระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
    1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
   9. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาแนบหลักฐานการสมัครสอบ ได้ที่
    1. เว็บไซต์รับสมัคร (Attach File ใช้ไฟล์สกุล .pdf)
    2. แนบหลักฐานทาง E-mail ส่งมาที่ entrance@nida.ac.th
  2. การสมัครสอบด้วยตนเอง
   1. ขอรับใบสมัครได้ที่
    • เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3
    • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์ https://entrance.nida.ac.th
   2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น 3
    • อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่กองคลังและพัสดุ ชั้น 3
    • อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ต่อสาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ให้เป็นไปตามแต่ละช่องทางเรียกเก็บ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th

แผนสาขาวิชาที่คาดว่าเปิดรับ

– ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ –

ปริญญาโทภาคพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถึงวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 (วันเปิดภาคการศึกษา

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้สมัครควรมี (ถ้ามี)

 • ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย)
 • ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล ควรมีความสามารถเขียนภาษาชุดคำสั่งอย่างน้อย 1 ภาษา หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • พิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร
  • พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 2. สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ :
  1. เฉพาะสาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล นอกจากการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากอันดับสาขาวิชาเอกที่ผู้สมัครเลือกไว้ในการสมัคร 3 สาขาวิชาเอก ด้วยวิธีการจัดอันดับ (Ranking)
  2. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ นั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาใบสมัคร และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะ โดยการพิจารณาตัดสินของกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
  3. ผู้สมัครที่มีผลการสอบมาตรฐาน เช่น GRE GMAT TOEFL หรือภาษาอังกฤษของสถาบัน (NIDA TEAP) ภายใน 1 ปี อาจนำมายื่นพร้อมใบสมัคร เพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้
  4. ผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร สามารถยื่นเอกสารวิชาการเพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
  5. ผู้สมัครที่สมัครรับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา/วิชาเอก จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอกแยกกัน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องรับผิดชอบตนเองในการเตรียมตัวสมัคร และ/หรือสอบตามเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ครบถ้วนด้วย
  6. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวนที่สถาบันฯ กำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
  1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
  2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
  3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
  4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร
  5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)
  6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)
  7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  8. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
  9. ส่งหลักฐานการสมัครไปที่
   • เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)
   • E-mail: entrance@nida.ac.th
   • ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบัน ภายในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 โดยส่งไปที่ กองบริการการศึกษา
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง “เอกสารประกอบการสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์”)
 2. การสมัครสอบด้วยตนเอง
  1. ขอรับใบสมัครได้ที่
   • ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th
   • คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์ https://entrance.nida.ac.th
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่กองคลังและพัสดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท ต่อหลักสูตร

(ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม – เร็ว ๆ นี้ –

แผนสาขาวิชาที่คาดว่าเปิดรับ

– ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ –

ปริญญาโท (English Program & Double Degree)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Applicants must hold a bachelor degree in field or related fields from a university or institution accredited by the Commission on Higher Education.
 2. Applicants who graduated from abroad must provide a letter of accreditation for the received degrees that is issued by Commission on Higher Education. For Thai applicants, the letter must be submitted prior to interview examination.

Remark Applicants can be qualified to apply for Scholarship Type 1. 2 or 3 on following conditions of GPA in Bachelor Degree;

 • Scholarship Type I (Full scholarship with monthly stipend): GPA 2.75 or above
 • Scholarship Type 2 (Tuition fee exemption): GPA 2.75 or above
 • Scholarship Type 3 (Half tuition fee exemption): GPA 2.50 or above

Please see NIDA Announcement on Qualifications, Rules and Conditions of Scholarship for more detail.

การคัดเลือก

Applicants must confront to NIDA announcement on English proficiency requirements as follows:

 1. Unless applicants are native English speakers or have obtained their bachelor not more than five years from international academic institutions where English was the language of instruction and study, they must submit a test score of either the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS) or NIDA Test of English for
  Academic Purposes (NIDA TEAP}. The minimum score for TOEFL (Paper-based), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), IELTS and NIDA TEAP is as follows:
  • TOEFL (Paper-based): 500 or above
  • TOEFL (CBT): 173 or above
  • TOEFL (IBT): 61 or above
  • IELTS: 5.5 or above
  • NIDA TEAP: 500 or above
 2. Interview
  The committee will be chosen from the faculty members of the Graduate School of Applied Statistics. The committee will evaluate applicants based on credentials, education and experiences.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Application form can be obtained by contacting the NIDA Education Service Division, 3 rd
  Floor, Prince Narathip Bongsprabandh Building, Seri Thai Road, Bangkapi District. Bangkok 10240. The application form can also be downloaded from the website: http://edserv.nida.ac.th
 2. Applying in Person: Application can be made in person at Educational Service Division
 3. Application can also be made via post by submitting the application form together with required documents. The application via post should be mailed to: Director of Educational Service Division, NIDA 118 Seri Thai Road Klongchan, Bangkapi District Bangkok 10240 THAILAND
 4. Online application is also available at http://entrance.nida.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

Application fee is 200 baht.

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม – เร็ว ๆ นี้ –

แผนสาขาวิชาที่คาดว่าเปิดรับ

– ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ –

ปริญญาเอก (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

Applicants hold degrees in Mathematics, Statistics, Applied Statistics, , Management Science, Industrial Engineering, Operations Research, Decision Science, Social Science, Business Administration, Economics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Information Systems Management or related fields from a university or institution accredited by the Commission on Higher Education. Excellent academic records and good proficiency in English are required.

Applicants who graduated from abroad must provide a letter of accreditation for the received
degrees that is issued by Commission on Higher Education. For Thai applicants, the letter must be submitted prior to interview examination. For international applicants, the letter can be submitted after an enrollment as
students in the program.

NIDA reserves the rights to examine all documents and qualifications of an applicant at any time. If it is found that an applicant does not meet the required qualifications after an acceptance has already been given, the announcement of acceptance shall be cancelled.

การคัดเลือก

The selection procedure is divided into two Types.

 • Type 1.1: Dissertation Only
  • Applicants must hold a Master’s degree with excellent academic records and research background. Considerations will be made upon the applicants’ scholastic records, experiences, and dissertation proposals.
 • Type 2.1: Dissertation and Coursework
  • Applicants must hold a Master’s degree. Considerations will be made upon the applicants’ scholastic records and experiences.

English Competency

Applicants must conform to NIDA’s announcement on English proficiency requirements as follows:

 1. Unless applicants are native English speakers or have obtained their bachelor’s and/or master’s degrees not more than five years from international academic institutions where English was the language of instruction and study, they are required to submit a test score of either the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or TOEFL/ITP or the International English Language Testing System (IELTS). The minimum TOEFL score is 550 for the paper–and–pencil test or 213 for the computer based test or 79 for the Internet based test. For TOEFL/ITP, the minimum score is 550 and for the IELTS, the minimum score is 6.5 points.
 2. Applicants, who do not meet the English proficiency requirements in 3.1 but acquire the TOEFL score at 450-549 for the paper-and-pencil test, or 174 – 212 for computer based test, or 65 -78 for the Internet based test, or 450 – 549 for TOEFL/ITP, or 5.5 – 6.4 points for IELTS, may be accepted to the program. However, they must register for English courses in accordance with the requirement of the curriculum on remedial courses and are required to resubmit the TOEFL/ITP score of 530 or above prior to their graduation from the program.

 

Remark:

 1. Applicants must submit TOEFL or IELTS score on the date of their application or by the last
 2. date of application due. Only TOEFL/ITP, arranged by NIDA is acceptable for application process.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Application form can be obtained by contacting the NIDA Education Service Division, 3 rd Floor, Prince Narathip Bongsprabandh Building, Seri Thai Road, Bangkapi District, Bangkok 10240. The application form can also be downloaded from the website: http://edserv.nida.ac.th/main/th/admission/docteral
 2. Applying in Person: Application can be made in person at Educational Service Division between 8.30 – 16.30 hrs. (except government holidays). Application is free of charge.
 3. Application can also be made via post by submitting the application form together with required documents. The application via post should be mailed to: Director of Educational Service Division, NIDA 118 Seri Thai Road Klongchan, Bangkapi District Bangkok 10240 THAILAND
 4. Online application at https://entrance.nida.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

Application is free of charge.

กำหนดการรับสมัคร

แผนสาขาวิชาที่คาดว่าเปิดรับ

– ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ –

เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจ (นักศึกษาสมทบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบา
ลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครสอบด้วยตนเอง

 1. โดยเขียนคำร้องทั่วไปขอการเป็นนักศึกษาสมทบ
  • ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th 
  • คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

วิชาที่เปิดเรียน

thThai