การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ Applied Statistics Conference 2019 📆 กำหนดการ: http://asconf2019.nida.ac.th – หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา: 14 กรกฎาคม 2562 – ประกาศผลการคัดเลือกบทความ: 23 สิงหาคม 2562 – หมดเขตส่งบทความฉบับตีพิมพ์ (Camera ready): 12 กันยายน 2562 – หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird): 16 ตุลาคม 2562 – ประชุมวิชาการ: 30-31 ตุลาคม 2562 ✉️ ส่งบทความได้ที่: http://asconf2019.nida.ac.th/submission.php
คำที่เกี่ยวข้อง
thThai