การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยการจัดการวางแผนกลยุทธ์เส้นทางรการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนคือขายสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด การขนส่งสินค้าให้ได้ตามจำนวนและตรงต่อเวลาถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อพึงพอใจต่อสินค้าและบริการมากที่สุด หากการวางแผนผิดพลาดล่าช้าอาจจะทำให้สินค้าบางประเภทเสียคุณภาพ หรืออาจจะส่งผลกระทบกับสายป่่านในอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจปลายนํ้ำทำให้สูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการเสียโอกาสการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในตลาด เพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ธุรกิจไม่สูญเสียโอกาส อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้มหาศาล

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาย่านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ทำให้การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะมีการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางเรือ และทางถนน สำหรับการผลิตเพื่อเข้ามายังศูนย์กลางการผลิตและดำเนินการส่งสินค้าการผลิตออกสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นับว่าเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกถึงเส้นทาง

123

การวางแผนวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA) ได้ศึกษาวิจัยการวางแผนเส้นทางการขนส่งรวมถึงการขยายศักยภาพในการรองรับการขนส่งและได้แผยแพร่ความรู้ผ่านการประชุมวิชาการออนไลน์ INSTR 2021 (8 th International Conference on Transport Network Reliability) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนในหัวข้อ Improving Multimodal Transportation Network Reliability on a Strategic Freight Corridor: Case of Eastern Economic Corridor in Thailand ที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธทางการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางธุรกิจในอนาคต

119787496_10157299158656837_5084761937038974979_n

โดยจุดประสงค์สำคัญของการทำการศึกษาวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธในครั้งคือคือการพัฒนาแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันในการขนส่งสินค้าผ่านย่านเศรษฐกิจภาคตะวันออก และระบุถึงปัญหาที่สำคัญที่เป็นคอขวดในการเพิ่มศักยภาพในด้านโลจิสติกส์ และสุดท้ายเป็นการวางแผนเพื่อการใช้เงินลงทุนด้านโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายนำ มาสร้างเป็นเส้นทางการขนส่งที่ผ่านมาของย่านเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อระบุบถึงขีดความสามารถในการรองรับการขนส่ง และหาจุดที่เป็นคอขวดของเส้นทางที่ทำให้ความรวดเร็วในการขนส่งในเส้นทางนี้ลดลง ด้วยการคำนวณเส้นทางและเวลาในการขนส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ สามารถระบุจุดถึงเส้นทางที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนได้หลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์หลักที่มุ่งสู่ภาคตะวันวันออกในทางกลับกันเส้นทางขนส่งทางด้านรถไฟกลับไม่ได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

369

จากการวิเคราะห์เครือข่ายการขนส่งในย่านเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ได้เสนอแผนการพัฒนาเส้นทางที่มีปัญหาด้านการรองรับการขนส่งที่เป็นปัญหาคอขวดของย่านนี้ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงต้นทุนการพัฒนาในแต่ละเส้นทางเพื่อหาความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะส่งผลต่อการจัดการโลจิสติกส์ในด้านเวลาการขนส่งมากที่สุด จากผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึง 2 โครงการที่สำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทั้งทางถนนและทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาทางโลจิสติกส์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด พร้อมทั้งเสนอโครงการที่จะส่งผลกับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านการวิเคราะห์และคำนวณด้วยความรู้ทางการจัดการโลจิสติกส์

การนำความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ไปพัฒนาในธุรกิจ

จากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA) ได้แสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลการขนส่งที่มีอยู่ของประเทศไทยมาทำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจนผ่านหลักการคำนวนทางด้านการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการคำนวนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขนส่งสินค้าให้ได้ทันท่วงทีเป็นแค่หนึ่งในการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจแต่กลับส่งผลต่อต้นทุนและกำไรได้อย่างมหาศาลหากสามารถวิเคราะห์ปัญหาถูกวิธี

อีกทั้งวิจัยฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์การลงทุนที่จะส่งผลต่อต้นทุนและกำไรของธุรกิจ เพราะเวลาคือปัจจัยสำคัญในการลงทุน ดั่งที่ว่าเวลาเปรียบดั่งเงินทองถ้าหากใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป ในหลักสูตรของคณะการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA) จึงได้ออกแบบหลักสูตรที่ให้ความสำคัญทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการคำนวนการผลิตหรือเผื่อการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเพื่อการวางแผนกลยุทธในระยะยาว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หากท่านใดสนใจศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของคณะ สถิติประยุกต์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA) หรือเว็บไซต์ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA)

เขียนโดย:

นายคเณศ ประกอบแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science : DS)

เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ

บัดนี้ - 25 กันยายน 2564
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn