ด่วน! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด่วน! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะสถิติประยุกต์

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ด้วย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะสถิติประยุกต์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://as.nida.ac.th และส่งใบสมัครทางอีเมล ที่ dussadee@as.nida.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสถิติประยุกต์ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗-๓๐๓๕- ๓๖

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ