ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ  ครั้งที่ 4/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

คณะสถิติประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

กรณีปกติ  กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีปกติ ครั้งที่ 4-2562   กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 4-2562   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 4-2562

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ ดูเพิ่มเติมในประกาศ)

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  ให้รายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และการเข้าสอบเป็นไปตามรายชื่อและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th