การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1/2561

คณะสถิติประยุกต์ แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทำการสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th  พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงเทพ ได้ระหว่างวันที่
20 – 28 มิถุนายน 2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำการสมัครสอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะไม่สามารถ
ทำการสมัครสอบได้ จนกว่าคำร้องของนักศึกษาจะได้รับอนุมัติจากคณบดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน