ศิลป์และศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารในองค์กรจากขนบสู่นวัตกรรม โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนใช้เวลาเจ็ดปีในการประมวลความคิดและเขียนถ่ายทอดโลกของกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Paradigms) และการวิจัยทางการสื่อสารองค์กร (Organizational Communication Research) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพัฒนากอบความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนบแห่งกระบวนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งกระบวนการได้อย่างละเอียดและครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีหลักของแม่ไม้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้เขียนได้ออกแบบโครงสร้างตำราออกเป้นสองตอน ตอนแรกได้ให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและขนบ แห่งกระบวนการออกแบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวางกลยุทธ์ในการบริหารกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งกระบวนการและการเน้นย้ำประเด็นเรื่องจริยธรรมในการดำเนินการ การประเมิน การตรวจสอบและการควบคุมของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนตอนที่สองนั้น ผู้เขียนได้นำเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีทางศาสตร์ของการวิจัยคุณภาพทางการสื่อสารและการสื่อสารองค์กรมาเป้นสารัตถะหลักของเนื้อหาในส่วนนี้ อีกทั้งในส่วนที่สองนี้จะเน้นย้ำการนำเสนอกรอบแห่งวิถีระเบียบวิธีวิจัยและวิธีวิจัยร่วมสมัย (Contemporary Methodologies and Methods) ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจในการนำไปประยุกต์กับการออกแบบการวิจัยเชิงคุรภาพ โดยทางการสื่อสารและการสื่อสารองค์กรเป็นสำคัญ ผู้อ่านยังได้ประโยชน์จากแบบฝึกหัดทายบทในแต่ละบทเพื่อการทบทวนประเด็นหลักของแต่ละบทด้วย ท้ายสุด ตำราเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาการวิจัยเชิงคุรภาพและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารองค์กร