การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องขอบเขตโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์

หนังสือการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ” นี้ ได้บูรณาการแนวความคิดหลายๆแนวความคิดเข้าด้วยกัน รวมทั้งแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนได้อธิบายการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการบริหารโครงการที่กำหนดโดย Project Management Institute (PMI) สถาบันแห่งนี้ได้กำหนดใหม่ว่าคนที่จะเป้นผู้จัดการโครงการที่มีความสามารถต้องมีความรู้ 10 ด้าน คือ

  • การบริหารการบูรณาการ
  • การบริหารขอบเขต
  • การบริหารเวลา
  • การบริหารค่าใช้จ่าย
  • การบริหารคุณภาพ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารความเสี่ยง
  • การบริหารการสื่อสาร
  • การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย
  • และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เขียนถึงวิธีการประมาณการขนาดซอฟต์แวร์และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีการ Fuction Point และCOCOMOII อย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นตำราใช้ในการสอนนักศึกษา และพัฒนาความรู้ของผู้ที่ต้องการด้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความพร้อมในระดับสากล