การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง โดย รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน เช่น การทดลองที่มีปัจจัยเดี่ยว การทดลองที่มีหลายปัจจัย การทดลองที่มีเงื่อนไขในการสุ่ม การทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลปนกันในบล็อก การทดลองแบบเศษส่วน แฟคทอเรียลและการทดลองแบบสลับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ การทดลองภายใต้ตัวแบบคงที่ แบบสุ่ม และแบบผสม ตลอดจนวิทยาการว่าด้วยผิวตอบสนอง

หนังสือเล่มนี้ยังเน้นในเรื่องการประยุกต์มากกว่าทฤษฎี และได้แนะนำแนวทางตีความผลที่ได้จากการทดลอง พร้อมด้วยตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS Version 9.1