สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียน โปรแกรม R เบื้องต้น โดย อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

สถิติเชิงบรรยาย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติ ด้วยการเขียน โปรแกรม R เบื้องต้น

Descriptive Stattistics, Exploratory Data Analysis, and Statistics Graphic with Basic R Programming

สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นเล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูงๆต่อไปในอนาคต

เนื้อหาในเล่มนี้ได้นำเสนอแบ่งเป็น 6 บท เช่น

  • แนะนำโปรแกรม R
  • ประเภทของข้อมูลและวัตถุในโปรแกรม R
  • การจัดกระทำด้วยโปรแกรม R
  • สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก
  • และกราฟิกทางสถิติสำหรับตัวแปรเดียวถึงหลายตัวแปร

ซึ่งผู้เขียนได้พยายามเขียนเป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และอ่านง่าย มีตัวอย่างประกอบช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น