การทำเหมืองข้อมูล ฉบับปรับปรุง โดย รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององคฺกรการเรียนรู้ตัวแบบตัดสินใจจากข้อมูลที่เรียกว่า การทำเหมืองข้อมูล จึงมีการทำอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะอธิบายขบวนการการเรียนรู้ตัวแบบดังกล่าวโดยจะครอบคลุมขั้นตอนวิธีที่สำคัญของการทำเหมืองข้อมูล เช่น การเตรียมและแปลงข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบการจำแนกประเภทข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ การจับกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้นอกจากพูดถึงขั้นตอนวิธีของการทำเหมืองข้อมูลแล้วยังกล่าวถึงทฤษฎีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในขั้นตอนเหล่านี้มากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานในด้านนี้หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป