ทฤษฏีการชักตัวอย่าง โดย ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

เป็นตำราเน้นด้านทฤษฎีการซัก(สุ่ม)ตัวอย่าง เป็นการเสริมด้านทฤษฎีตามเนื้อหาที่ปรากฎในตำราเรื่อง “การสำรวจด้วยตัวอย่าง : การซักตัวอย่างและการวิเคราะห์” ที่เรียบเรียงโดยผู้เขียนตำราเล่มนี้ ซึ่งตีพิมพ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นตำราที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ และให้แนวคิดบางประการ เช่น

  • ทฤษฎีการซักตัวอย่างเชิงคณิตศาสตร์โดยทั่วไป
  • ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการประมาณแบบพื้นฐานต่างๆอย่างครบถ้วน
  • ให้แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มวิธีพิเศษบางวิธี
  • ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับการเก็บข้อมูลไม่ได้ครบถ้วน
  • ให้แนวคิดในการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อใช้ข้อมูลจากการสำรวจจากประชากรอันตะ