ตารางสอน คณะสถิติประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สิงหาคม – ธันวาคม 2563)

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สิงหาคม – ธันวาคม 2563) 

(อัพเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2563)

  ตารางสอน ภาค 1/2563     รายวิชาที่เปิดสอน 1/2563