ข่าวสาร

More

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2562

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562...

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ

More

แนวทางวิชาวิทยานิพนธ์

More

การสอบประมวลความรู้

More

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2562

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562...

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2/2561

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561...