ข่าวสาร

More

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2562

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562...

รายวิชาที่เปิดสอน

More

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ

More

แนวทางวิชาวิทยานิพนธ์

More