ผลงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา รุ่น 2560

ผลงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี รุ่น 2563

6010412001 ภิญญดา ดิษยารุ่งคุณ “การจัดกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กในยุคดิจิทัล ตามความเสี่ยงของธุรกิจ” <<full paper>>

6020422018 ทัศน์วรรณ สุทธิปิยะโรจน์ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Ride Sharing กรณีเดินทางต่างจังหวัดโดยรถยนต์” <<full paper>>

6020422020 ชนะศักดิ์ ชัยอำนวย “ความถูกต้องแม่นยำของค่าพยากรณ์ราคาเป้าหมายที่ตีพิมพ์ในบทวิเคราะห์หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ปี 2556-2561” <<full paper>>

6020423026 ผไทรัช สีดา “การแยกประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติจากข้อความรีวิวอาหารภาษาไทย” <<full paper>>

6110412018 นิชา โชติชาครพันธุ์ “ความแม่นยาของผลโพลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย พ.ศ.2562” <<full paper>>

6110422004 เอกรัตน์ เคนโพธิ์ “ทำนายวันที่ชำระหนี้ของลูกค้าค้างชำระสินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยแบบจำลอง Cox Regression” <<full paper>>

6110422010 ดนัย ธนเมธี “การตรวจจับรถขุดในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากภาพถ่ายทางอากาศ” <<full paper>>

6110422026 ชัยรัตน์ ปัญญาคุณ “การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ Incident จากข้อมูล Call Center โดยใช้ทฤษฎีของกราฟ” <<full paper>>

6110422028 สันติสุข จิตติอรุณชัย “การตรวจจับช้างด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์” <<full paper>>

6110422029 นราชันย์ ปัญญาจักร “ทำนายการขายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจากข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ” <<full paper>>

6110422045 ปฏิญญา หัสกุล “การวิเคราะห์ SMS ด้วยคุณสมบัติเฉพาะจาก Bag-of-Words และทำนายอัตราการคลิก” <<full paper>>

6110422051 ธนวัฒน์ ผลเจริญ “ท่อส่งข้อมูลสตรีมมิ่งสำหรับการวิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกสำหรับข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคม” <<full paper>>

6110422054 ธนา ธารารัตน์พิสัย “แบบจำลองการหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดหาสินค้าที่เป็นสถานะก๊าซในระบบเครือข่ายท่อ” <<full paper>>

6110422055 ยงยุทธ ละมูลมอญ “การตรวจจับหมวกนิรภัยและการใช้อาวุธปืน เพื่อเตือนภัยเหตุโจรกรรมจากภาพกล้องวงจรปิดแบบเวลาจริง” <<full paper>>

5920421011 นิธินันท์ วรนิติกุล “การสอดแทรกโฆษณาแฝงลงในวิดีโอ โดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ” <<full paper>>

6010411003 วิญญู ละอองสุวรรณ “ระบบสนับสนุนการวางแผนการเพาะปลูก” <<full paper>>

6010411004 อริย์ธัช อุไรศรีพงศ์ “A new expression formula for stock prediction by using genetic programming” <<full paper>>

6010411005 รณกฤต ทวีชัยนฤมิตร “การพัฒนาเกมจำลองสำหรับคอมพิวเตอร์ เกม Land Of Smiles ฉากป่าลึกลับ” <<full paper>>

6010411010 ภัทราภรณ์ กระตุฤกษ์ “Modeling stock trading data using genetic programming” <<full paper>>

6010421002 กันย์ เทพอินใจ “Customer Profiling base on Logs video กรอบแนวคิดทฤษฏี K-means and Association Rule” <<full paper>>

6010421003 กรองทอง ทองอ่อน “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบ ARIMA และ STARIMA ของการพยากรณ์จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครตามช่วงเวลาและพื้นที่” <<full paper>>

6010421004 วรัญญู ทองนิล “วิเคราะห์การโจมตีทาง Network รูปแบบ Botnet” <<full paper>>

6010421005 วรเมธ เลิศศิวนนท์ “การใช้ท่าทางของมือเพื่อตรวจสอบความมีชีวิตของผู้ใช้งานในแอพพลิเคชั่นมือถือ” <<full paper>>

6010421008 อรรตพล ถาวร “การทำนายประเภทข่าวธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงาน” <<full paper>>

6010421012 จักรกฤษณ์ รัตนภู “พยากรณ์จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการลูกค้าด้วยตัวแบบจำลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่” <<full paper>>

6010421013 สุดารัตน์ วงศ์วิวัฒน์ “ศึกษาแบบจำลองและวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มข้อมูลการเดินทางในประเทศไทย” <<full paper>>

6010421019 ศุภชัย ชูสวัสดิ์ “การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งจากค่าความสั่นสะเทือนโดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร” <<full paper>>

6010421030 ปราชญา วรรธนะชูชื่น “การออกแบบกระบวนการติดตามหนี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL V.3 กรณีศึกษา หน่วยงานการติดตามหนี้ของสถาบันการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง” <<full paper>>

6010421031 มงคล ใจมา “แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรณีศึกษาโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์” <<full paper>>

6010421032 กรวีย์ สิริอัครภิญโญ “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินราคากลางรถจักรยานยนต์ ของ บริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง” <<full paper>>

6010421033 อชิรญาณ์ ผิวผ่อง “ความรู้ของบุคลากรด้านการบริหารโครงการที่มีผลต่อการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” <<full paper>>

6010421034 นนทกานต์ หลวงจอก “การพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักการของ ITIL V.3 กรณีศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลเอกชน” <<full paper>>

6010421035 อังกฤษ ต้นรุ่งโรจน์ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบระบายอากาศ” <<full paper>>

6010421036 อุไรวรรณ พรพิภา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้ป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาบุคลากรผู้ใช้งานระบบ BITNIX ในโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” <<full paper>>

6010421047 กานต์ นาเมืองรักษ์ “การจำแนกค่าความโดดเด่นสำหรับระบบจดจำใบหน้า” <<full paper>>

6010416001 ลัลน์ลลิตา ทองบาง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่นซ้ำในธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา แกร็บฟู้ด ในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย” <<full paper>>

6010426001 ปิยนุช ขันธวิชัย “Identify movie influencers on Twitter using HITS Algorithm” <<full paper>>

6010426006 ณัฐวัฒน์ วงค์เอี่ยม “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเจนเนอเรชันวาย”<<full paper>>

6010426007 อัฐญา ศรีมาฆะ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การและความตั้งใจลาออกของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเอกชนขนาดเล็ก” <<full paper>>

6010426008 ฮุสนา ซำซูดิน “Summarization of functional specification using Word Vector and Text Ranking” <<full paper>>

6010426011 นภัสชญา พูลศิริ “การรู้จำเม็ดยาจากรูปภาพด้วยเทคนิค คอนโวลูชันนอล นิวรอล เนทเวิร์ค” <<full paper>>

6020416003 กิตติยา เนียมเจริญ “ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร” <<full paper>>

6020416004 จรัสลักษณ์ พุฒิพิบูรณ์ “ปัจจัยที่ทำให้ JOOX Music Streaming เป็นที่นิยมและประสบควำมสำเร็จอย่างมากในประเทศไทย” <<full paper>>

6020416005 ธนเศรษฐ์ สิทธเศรษฐ์ “ความหัวร้อนระดับไหนส่งผลให้เกิดการเติมเงินในเกมออนไลน์ประเทศไทย” <<full paper>>

6020416006 ธนาธิป เมธาสถิตย์สุข “แนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Kaidee” <<full paper>>

6020426001 ธัญญธร ตากรวด “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในช่วงแฟลชเซล” <<full paper>>

6020426004 กุลธิดา สุขะยะมานะ “การเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการรีวิวร้านอาหารบนเฟซบุ๊กที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย” <<full paper>>

6020426005 ยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ “การออกแบบแดชบอร์ดเพื่อการบริหารสถาบันการศึกษา” <<full paper>>

6020426006 วาสนา กิมสร้อย “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา บริษัทไอทีโซลูชันแห่งหนึ่ง” <<full paper>>

6020426007 อาชวิต มิทธิยา “ตัวแบบจำลองจำแนกภาพพระเครื่องเบญจภาคีด้วยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน” <<full paper>>

6020426008 พิมลพรรณ นิ่มแย้ม “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชั่นวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” <<full paper>>

6020426009 ณิชา ศศิโรจน์ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการนำการกำกับดูแลข้อมูลไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง” <<full paper>>

6020426011 พีรพัฒน์ นพรัตน์ “การพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการทำงานช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของทางพิเศษศรีรัช ด้วยวิธีการประมวลผลข้อมูลล็อก” <<full paper>>

6020426012 สกุลวัล ประเดิมวงศ์ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกรอบการทำงานแบบสกรัมมาใช้งานในองค์กร” <<full paper>>

6020426013 สุพิชญา ถิ่นทัพไทย “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชั่นแจ้งเคลมของผู้ใช้ประกันภัยรถยนต์” <<full paper>>

6020426014 อรวรรณ กิตติกูลสว่าง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใชแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท” <<full paper>>