กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 5- 7 ตุลาคม 2562)

กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 5- 7 ตุลาคม 2562)

กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2562

การรายงานตัวสอบปากเปล่า ให้รายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และการเข้าสอบเป็นไปตามรหัสประจำตัวที่ระบุในกำหนดการสอบปากเปล่า

สถานที่        งานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

การแต่งกาย      นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ