กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562)

กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562)

กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2562
ระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562

การรายงานตัวสอบปากเปล่า ให้รายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และการเข้าสอบเป็นไปตามรหัสประจำตัวที่ระบุในกำหนดการสอบปากเปล่า

สถานที่        งานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

การแต่งกาย      นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ