ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ

นวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สิงหาคม 2561)