หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. ประจำปี 2560

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. ประจำปี 2560

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. มีจำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

คณะสถิติประยุกต์ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา 2560 คณะสถิติประยุกต์ มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. ดังนี้

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์