หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

หลักสูตรสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกเรียนเน้นแขนงวิชา 7 สาขาวิชาเอก

ข้อกำหนด กรณีปกติ 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเทอมสุดท้าย
 • คุณวุฒิการศึกษา ก.พ./สกอ. รับรอง
การรับสมัคร
 • ครั้งที่ 1 (ก.พ.)
 • ครั้งที่ 2 (มี.ค)
 • ครั้งที่ 3 (มิ.ย.)
 • ครั้งที่ 4 (ส.ค.)
สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน
 • เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
 • วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
 • การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ
 • การจัดการระบบสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
เกณฑ์คะแนนมาตรฐาน
 • ผลสอบข้อเขียนของทุกวิชาที่ใช้สมัครเข้าศึกษาในคณะสถิติประยุกต์จะต้องได้ ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ และไม่น้อยกว่า 500 คะแนน สำหรับวิชาเฉพาะ 2
การคัดเลือก

สอบข้อเขียน (แบบปรนัยเลือกตอบ) ของสถาบัน 2 วิชา คือ

 • วิชาภาษาอังกฤษ (มี 2 Sections Section I – Modified Cloze 10 ข้อ เนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์เชิงวิชาการ และคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น การใช้คำหรือวลีสำหรับเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่าง Section II – Reading Comprehensive 40 ข้อ เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านภาษอังกฤษเชิงวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ เน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะ และสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
 • วิชาเฉพาะ 2 (การทดสอบความรู้ค้านสามารถพื้นฐานทางด้านคณิตศาตร์ ได้แก่ Set, Graph, Function and Relation, Logic Differentation, Intergration, System of Linear Equations, Inequality and Absolute Value, Equations and Polynomial, Probability, Statistics, Matrix, Determinant, Limit, Proportion and Interest, Geometry, Number Theory, Sesuence and Series)

สอบสัมภาษณ์

การสมัครเข้าเรียนปริญญาโท ภาคปกติ กรณีพิเศษ (ขอรับทุนการศึกษา)

ข้อกำหนด กรณีขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภท 1
(Full Scholarship)
กรณีขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภท 2
(ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต)

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 • เป็นการให้ทุนการศึกษา (Full Scholarship) แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ตามสาขาวิชาเอกนั้นๆ ซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทคโนโลยี ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 6,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนด้วย
 • เป็นการให้ทุนการศึกษา (ทุนยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิต) แก่ผู้ได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ตามสาขาวิชาเอกนั้นๆ ซึ่งจะได้รับยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนด้วย

 

 

คุณสมบัติ
 • มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0
 • มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0
 •  ต้องเคยศึกษาวิชา คณิตศาสตร์ และ/หรือสถิติ อย่างน้อย 9 หน่วยกิต และได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70
 • ต้องเคยศึกษาวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25

เงื่อนไขของทุน

 

 

 • ต้องศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

 

 

 • ในระหว่างศึกษาที่คณะ ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ระงับการให้ทุน
 • ในระหว่างศึกษาที่คณะ ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาอยู่ในระดับ Percentile 75 % ขึ้นไปของนักศึกษาแต่ละรุ่นในแต่ละหลักสูตร หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ระงับการให้ทุน
 • หากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออก จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

 

 

 • ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาและสถาบัน เป็นเวลา 5 ปี
***ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรณีนี้จะสามารถเข้าศึกษาในสถาบัน โดยบางส่วนอาจได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจำนวนทุนที่มีอยู่ ***
 • หากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออก จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
 • ไม่มีสิทธิ์จะไปขอรับทุนอื่นๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนช่วยงานสอนที่จัดสรรให้จากคณะ
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกาาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)
การรับสมัคร
 • ใกล้เคียงกับการรับสมัครกรณีปกติ สมัครที่คณะสถิติประยุกต์ รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2727 3037-9
 • ใกล้เคียงกับการรับสมัครกรณีปกติ สมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารที่จอดรถ ชั้น 1
 • ขอใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา
การคัดเลือก
 • พิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์

การสมัครเข้าเรียนปริญญาโท ภาคปกติ กรณีพิเศษ (เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน)

ข้อกำหนด กรณีเป็นผู้มีประสบการณืในการทำงาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 • คุณวุฒิการศึกษา ก.พ./สกอ. รับรอง
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์-สถิติ/ ภาษาอังกฤษ และการเขียนโปรแกรม โดยมีหลักฐานประกอบ (เช่น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน)
 • ได้รับอนุมัติให้ศึกษาได้เต็มเวลา (ถ้ามีหนังสืออนุมัติให้ลาเรียนเต็มเวลาจากต้นสังกัด จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • ผู้สมัครส่งผลงานที่เคยทำหรือร่วมทำ 1 ชิ้น (ถ้ามี)
สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน
 • เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
 • วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
 • การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ
 • การจัดการระบบสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
การรับสมัคร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการรับสมัครกรณีปกติ
การคัดเลือก พิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

ข้อกำหนด ปริญญาโท ภาคพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ช่วงเวลารับสมัคร รับสมัครปีละ 2 ครั้ง

 1. เดือนสิงหาคม – ธันวาคม เพื่อเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1
 2. เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม เพื่อเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตร/วิชาเอกที่เปิดสอน
(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การจัดการระบบสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย
 • สถิติ
การคัดเลือก
 • พิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์

Doctor of Philosophy Program in Statistics (English Program)

ข้อกำหนด ปริญญาเอก สาขาสถิติ (English Program)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • สำเร็จปริญญาโททางสถิติ, คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์ที่แสดงถึงความสามารถในวิชาการสถิติ หรือ
 • กำลังศึกษาปริญญาโททางสถิติประยุกต์ของคณะ มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.5 และสอบข้อเขียนพิสดารผ่าน
การรับสมัคร
 • รับสมัครตลอดทั้งปี พิจารณาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ก่อนภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม) และภาคเรียนที่ 2 (ตุลาคม)
การคัดเลือก
 • พิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์

Doctor of Philosophy Program in Computer Science (International)

ข้อกำหนด
Criteria
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
PhD(Computer Science)(International Program)
คุณสมบัติผู้สมัคร
Qualifications of Applicants
สำเร็จปริญญาตรี หรือปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรดีมาก 

 1. Degree from an accredited local or overseas institution in Computer Science, Computer Engineering or related fields with excellent academic record

มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2. Good reading and writing proficiency in English ( TOEFL Score is required )

การรับสมัคร
Admission
รับสมัครตลอดทั้งปี พิจารณาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ก่อนภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม) และภาคเรียนที่ 2 (ตุลาคม)
can apply all year and admitted to Two times per academic year
(Semester 1: May) (Semester 2: October)
การคัดเลือก
Application Procedures
พิจารณาข้อมูลผู้สมัครและสอบสัมภาษณ์
Consider application & interviews

การทดสอบ TOEFL เพื่อประกอบหลักฐานการสมัครเรียนต่อปริญญาเอก

 1. ศูนย์สอบประเทศมาเลเซีย ค่าใช้จ่าย 130 $US
 2. ศูนย์ทดสอบ Knowledge Plus ย่านสีลม จัดสอบทุกเดือน ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท ติดต่อ โทร. 0 2238 3933-4, 0 2236 4822-3
 3. ศูนย์สอบ IIE จัดสอบทุกวัน สอบได้เดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อ โทร. 0 2652 0653-4
 4. สถาบันจัดสอบโดย คณะภาษาและการสื่อสาร: ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท จัดสอบทุกเดือน กำหนดสอบเดือนละ 1 ครั้ง โทร. 0 2727 3147| **แนวทางการสอบวัดความรู้**