สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
2. ลงทะเบียน (เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้าสู่ระบบ)
3. ตั้งรหัสผ่าน
4. สมัครสอบ เลือกคณะ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอกที่ต้องการสมัคร
5. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสมัคร
6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการสมัคร)
7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ และชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด ที่ธนาาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท/ครั้ง)
8. แนบหลักฐานการสมัครผ่านระบบ (Attach file) หรือส่งทางอีเมล์ : entrance@nida.ac.th หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่

กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครปริญญาโท)

หมายเหตุ :
1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
2. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร และข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครสอบถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังการชำระเงินฝากธนาคาร 2 วันทำการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
3. หากไม่จัดส่งเอกสารและไม่ชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเตอร์เน็ตสถาบันจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ


การสมัครด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวัน และเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
– กรณีสมัครด้วยตนเอง สาขาวิชา/วิชาเอก ละ 800 บาท
– กรณีสมัคร Online สาขาวิชา/วิชาเอกละ 820 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังนี้
1. หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่ผู้สมัครเคยศึกษาทุกแห่ง แห่งละ 1 ชุด
3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร (กรณีสมัครภาคพิเศษ)
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5. ผลสอบวิชาเฉพาะ 2 ของสถาบัน หรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี)


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ (+66) 2727 3035-40
โทรสาร (+66) 2374 4061
http://as.nida.ac.th