ระบบการศึกษา

 1. เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือ ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม – ธันวาคม) และภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – พฤษภาคม) และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) สำหรับวิชาเสริมพื้นฐานด้วย ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา ประมาณ 16 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา ประมาณ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
 2. สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดสอนในสถาบัน แบ่งออกเป็นรายวิชา (Course) รายวิชาหนึ่งกำหนดเนื้อหามากน้อยตามจำนวนหน่วยกิต (Credit) 1 หน่วยกิต หมายถึงการบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่วนการสอนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด
 3. รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสประจำรายวิชาตามที่สถาบันกำหนด

ระบบการวัดผล

ผลการศึกษาแต่ละวิชาของนักศึกษาให้หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การฝึกหัด การเขียนรายงานข้อเขียนประจำภาค ข้อวิจารณ์ การสอบ การฝึกภาคสนาม และงานต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ ผลการศึกษา ดังกล่าวข้างต้นแสดงออกได้ดังต่อไปนี้

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย ระดับแต้มเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยกิต
A ดีเยี่ยม, Excellent 4.0
ก – A – ดีมาก, Very good 3.7
ข + B + ดี, Good 3.3
B ดีพอใช้, Fairly 3.0
ข – B – เกือบดี, good Almost 2.7
ค + C + พอใช้, good Fair 2.3
C เกือบพอใช้, Almost fair 2.0
ค – C – ไม่พอใช้, Poor 1.7
D ใช้ไม่ได้, Very poor 1.0
F ตก, Failure 0
W เพิกถอน, Withdrawal
AU ร่วมฟัง, AU
I ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ , Incomplete
S พอใจ, Satisfactory
มพ US ไม่พอใจ, Unsatisfactory
P ผ่าน, Pass


เงื่อนไขการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท จะมีสิทธิ์สอบข้อเขียนพิสดาร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • – ได้ศึกษาวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และ GPA ไม่น้อยกว่า 3.00
 • – ผลการศึกษาของวิชาหลัก (วิชารหัส 600) คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0

การสำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท

 • – ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และ GPA ไม่น้อยกว่า 3.00
 • – ผลการศึกษาของวิชาหลัก (วิชารหัส 600) คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • – ผลสอบข้อเขียนพิสดาร(Comprehensive Exam.) ผ่าน
 • – ผลสอบปากเปล่า (Oral Exam.) ผ่าน

ปริญญาเอก

 • – ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และ GPA ไม่น้อยกว่า 3.00
 • – มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 • – สอบผ่านคุณสมบัติ(Qualifying Exam.) ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันเริ่มเข้าศึกษา
 • – ผลสอบขั้นต้น(Preliminary Exam. )ผ่านทั้งข้อเขียนและปากเปล่า
 • – ผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่าน (สำหรับ นศ.ปริญญาเอก สาขาสถิติ ที่เลือกทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวต้องสอบผ่านเสนอวิทยานิพนธ์ และต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก อย่างน้อย 2 บทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนที่จะมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

การสิ้นสภาพนักศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษา
 2. ตาย
 3. ลาออก
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนใดๆ ที่ลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิต ตั้งแต่ 9 หน่วยกิต ได้ต่ำกว่า 2.0? ในระดับปริญญาโท หรือ ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาเอก
 5. อยู่ในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน (สภาพรอพินิจ หมายถึง ในภาคเรียนใด ๆ? มี GPA ต่ำกว่า 2.70 )
 6. ไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคติดต่อกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน โดยไม่ได้ขอลาพักการศึกษา เว้นแต่กรณี อยู่ระหว่างรอสอบข้อเขียนพิสดารหรือสอบปากเปล่า
 7. หมดอายุความเป็นนักศึกษา (ปริญญาโท ภาคปกติ 5 ปี ปริญญาโท ภาคพิเศษ 6 ปี)
 8. ถูกลบชื่ออกจากทะเบียนนักศึกษา
 9. ลงทะเบียนเรียนเกินข้อกำหนดขั้นต่ำของหลักสูตรที่ศึกษา และ GPA ต่ำกว่า 3.00 การลงทะเบียนซ้ำ ตามข้อกำหนดให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว
 10. การศึกษาชั้นปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร แล้วมี GPA ต่ำกว่า 3.00
 11. สอบ Qualifying Exam. และ/หรือ สอบ Preliminary Exam. ไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้