รายการ ปริญญาโท
(ภาคปกติ)
ปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
(ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ ภาค 1/2556)
ปริญญาเอก
ใบสมัคร ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่สถาบัน ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ
สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) 20 บาท 20 บาท 20 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกละ  200 บาท  800 -820 บาท  1,000 บาท
ค่าสมัครสอบข้อเขียน ภาคปกติ (วิชาละ) 200 บาท
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะที่เปิดสอนกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินวิชาละ 500 บาท 500 บาท 500 บาท
ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตร/สาขาละ) 200 บาท
ค่าขอใบรับรองต่างๆ ฉบับละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ ประมาณ 100,000 บาท
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประมาณ 220,000 บาท
ปริญญาเอก (นานาชาติ) ประมาณ 466,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคปกติ (เวลาราชการ) โดยประมาณ
รายการ ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ภาคฤดูร้อน อื่นๆ รวม
ค่าบำรุงสถาบัน 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 18,000
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 1,500 บาท จำนวน
39-48 หน่วยกิต)
13,500 13,500 13,500 13,500 4,500 58,500
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) 600 600 600 600 2,400
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) 700 700 700 700 2,800
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) 200 200 200 200 200 1,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 500 500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 1,000
รวมค่าใช้จ่าย 20,300 20,300 20,300 20,300 6,700 1,500 88,200
ค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด 1,500
ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) 2,000
 ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะเปิดสอน (วิชาละ) 500
ค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาสมทบ 5,000

***ในแต่ละสาขาวิชาค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันที่วิชาที่ลงในแต่ละเทอม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) โดยประมาณ
รายการ ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ภาคฤดูร้อน อื่นๆ รวม
ค่าบำรุงการศึกษาสถาบัน 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 18,000
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน
39 หน่วยกิต) แต่ละหลักสูตรอาจจะมีหน่วยกิตมากกว่านี้
31,500 31,500 31,500 31,500 10,500 136,500
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) 600 600 600 600 2,400
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) 700 700 700 700 2,800
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 8,000 8,000
ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) 2,000 2,000
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 500 500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 1,000
รวมค่าใช้จ่าย 46,000 38,000 38,000 38,000 13,700 3,500 177,200
ค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด 1,500
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคณะหรือหลักสูตร 1,000
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะเปิดสอน (วิชาละ) 500
ค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาสมทบ 5,000

** หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มอีก 56,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

***ในแต่ละสาขาวิชาค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันที่วิชาที่ลงในแต่ละเทอม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)
รายการค่าใช้จ่าย ปี 1 เทอม 1 ปี 1 เทอม 2 ปี 2 เทอม 3 ปี 2 เทอม 4 ปี 3-5** รวมทั้งสิ้น
ค่าบำรุงสถาบัน 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000 13,650
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 6,000 บาท
(48 หน่วยกิตสำหรับวิทยานิพนธ์)
54,000 54,000 108,000
ค่าบริการทรัพยากร (ห้องสมุด) 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 10,000
ค่าบริการเทคโนโลยี 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 10,000
ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ 500 500 500 500 3,000 5,000
ค่าสอบ Qualifying Exam. 1,000 1,000
ค่าสอบ Preliminary Exam.
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ตามหน่วยกิต หน่วยกิตละ 6,000 บาท) 216,000 216,000
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 1,000
ค่า E-Thesis 500 500
รวมค่าใช้จ่าย 60,500 60,500 6,500 6,500 256,500 390,500
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีไม่มีการลงทะเบียนเรียน) 9,000
หมายเหตุ ** ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว คำนวณเวลาที่ใช้ศึกษาตามเกณฑ์สูงสุดที่สถาบันกำหนด หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อน ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะลดลงอีกจำนวนหนึ่ง